AcadeMedias vill vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande.

Vi har under senaste året, tillsammans med drygt 500 chefer och medarbetare, arbetat fram en ny övergripande strategisk plan, kallad Färdplan 2020. Vi ska vara ett attraktivt val för elever, föräldrar och utbildningsdeltagare och därför är grunden i koncernens strategi att fortsätta att vara den ledande aktören ur ett kvalitetsperspektiv inom samtliga segment där koncernen är verksam. Koncernen planerar även att fortsätta sin expansion inom befintliga och nya geografiska marknader, både organiskt och genom förvärv.

AcadeMedia behöver lönsam tillväxt för att kunna ta hand om nya idéer och utvecklingsmöjligheter som dyker upp på nya och etablerade marknader. Nedan beskriver vi huvuddragen i bolagets tillväxtstrategi.

Fortsatt arbete för att upprätthålla och utveckla en marknadsledande kvalitetsnivå och pedagogisk mångfald
Koncernens målbild är att leverera högkvalitativ utbildning med en mångfald vad gäller pedagogik och studieinriktningar. Hög kvalitet i utbildning blir en allt viktigare konkurrensfördel i och med en ökad medvetenhet bland elever och utbildningsdeltagare samt föräldrar.

Koncernen kommer därför att fortsätta införa AcadeMediamodellen i befintliga och nya verksamheter för att försäkra sig om en enhetlig kvalitetsuppföljning och hög transparens. Dessutom ska koncernen vara en ledande aktör när det gäller systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för utbildningssektorn generellt. Som en del av detta siktar AcadeMedia på att ha de bästa rektorerna, förskolecheferna och platscheferna i sektorn.

Optimering av kapacitetsutnyttjande i befintliga enheter samt fortsatta effektivitetsförbättringar
Det finns ytterligare potential att förbättra långsiktigt hållbar lönsamhet genom effektivitetsförbättringar i verksamheten, framför allt genom förbättrat kapacitetsutnyttjande i koncernens befintliga enheter. På ett antal enheter i respektive segment finns ledig kapacitet och möjlighet att ta in fler elever och utbildningsdeltagare. Potentialen är som störst inom gymnasieverksamheten, där kapacitetsutnyttjandet är lägre efter flera år av vikande elevunderlag till följd av svag demografisk utveckling.

Organisk tillväxt genom etablering av nya enheter
AcadeMedia har stora möjligheter till organisk tillväxt genom etablering av nya enheter, främst inom förskolesegmenten. Positiva demografiska trender och en tilltagande urbanisering under de närmaste åren innebär goda möjligheter för nyetableringar i stora och medelstora tillväxtkommuner i Sverige, Norge och Tyskland.

AcadeMedia fokuserar sin framtida expansion på geografiska områden med en hög befolkningstillväxt och nybyggnation av bostäder. Nyetableringar av förskoleverksamhet i dessa områden når som regel snabbt ett kapacitetsutnyttjande på uthålligt goda nivåer.

Fortsatt tillväxt inom vuxenutbildning
AcadeMedia är den ledande aktören inom vuxenutbildning i Sverige och har ett brett utbud av utbildningar och starka varumärken. Vuxenutbildning är ett prioriterat område i samhället för att förbättra möjligheterna för arbetslösa och nyanlända immigranter att integreras i samhället. Det kommer även att krävas stora utbildningsinsatser för att upprätthålla tillfredsställande kompetensnivåer inom vissa yrkeskategorier, till exempel hälso- och sjukvård och tillverkningsindustrin.

Fortsatt konsolidering av den fragmenterade marknaden i befintliga geografiska marknader
Som den marknadsledande och enskilt största fristående aktören i Skandinavien är AcadeMedia den naturliga aktören för att fortsätta driva konsolideringen av den fragmenterade marknaden för utbildningsverksamhet i Sverige och Norge. Även i Tyskland kan AcadeMedia bidra till konsolideringen.

Koncernen granskar och utvärderar löpande potentiella förvärvsobjekt utifrån en övergripande förvärvsstrategi som syftar till att växa och stärka koncernens position i områden med växande och uthålliga elevunderlag, att göra förvärv där koncernens kunskap, kvalitetsfokus och storlek kan bidra till att höja den förvärvade verksamhetens kvalitet och effektivitet, samt att göra strategiska förvärv av starka varumärken.

Internationell expansion med fokus på förskoleverksamheten
AcadeMedias ambition är att under de närmaste åren expandera verksamheten till nya geografiska marknader. Det framgångsrika förvärvet av Espira, Norges näst största förskolekoncern, är ett tydligt exempel på koncernens förmåga att förvärva och utveckla verksamheter utanför Sverige.

Nordisk förskola framhålls ofta som en förebild i internationella sammanhang. Detta grundar sig främst i den pedagogiska modellen där barnet tydligt sätts i centrum och där fokus läggs på lärande redan från tidig ålder. Förskolesystemet inkluderar barn från ett till fem års ålder och är även sammanhållet för alla åldrar, vilket är ovanligt internationellt. Detta gör det möjligt för båda föräldrarna att vidareutbilda sig och aktivt delta i arbetslivet. I takt med att Europa blir alltmer jämställt, speciellt inom arbetsmarknaden, kommer högre krav att ställas på en fungerande barnomsorg som gör att båda föräldrarna kan arbeta.

Utvecklingen är tydlig i flera europeiska länder och koncernen utvärderar kontinuerligt möjligheter att exportera den nordiska förskolemodellen. AcadeMedia har under lång tid genomfört en detaljerad analys av den tyska förskolemarknaden. Det finns goda möjligheter till en framgångsrik expansion då denna marknad i många hänseenden liknar de norska och svenska förskolemarknaderna. I februari 2016 tog AcadeMedia ett viktigt steg på den tyska marknaden genom förvärvet av Joki med sju förskoleenheter och totalt cirka 450 elever i München-området.