AcadeMedias mål är att vara ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling. Den främsta indikatorn inom området lärande är ”100% – alla ska i mål”.

Det kan vi bara nå genom att leverera den bästa utbildningskvaliteten inom de områden som koncernen är verksam i. Vi ska dessutom år 2023 vara Europas ledande och mest inflytelserika utbildningsföretag, vilket tar oss allt närmare vår vision att leda utvecklingen av framtidens utbildning.

För att hjälpa oss dit har vi utvecklat vårt strategiska ramverk, Färdplan 2023, som bygger vidare på Färdplan 2020. Färdplan 2023 tar avstamp i fyra målområden: lärande, attraktivitet (både för medarbetare och deltagare), effektivitet och innovation.

De strategier som beskrivs nedan styr oss mot dessa målområden.


AcadeMedias fem strategier

  1. Tydligt utbildningsfokus och väl profilerade varumärken

Att erbjuda utbildningar med hög kvalitet är helt avgörande för AcadeMedia. Vi ska fokusera på att möta barn, elever och vuxenstuderande med höga förväntningar och en stark tilltro till var och ens förmåga, och vi ska erbjuda stimulerande och trygga lärmiljöer, samt utbildning och undervisning av god kvalitet.

AcadeMedia ska leva upp till de krav och förväntningar som elever, vårdnadshavare, vuxenstuderande och uppdragsgivare har på oss. Vi ska ha starka varumärken och vi ska utveckla och tydliggöra vårt gemensamma varumärke AcadeMedia som en övergripande garant för kvalitet, stabilitet och transparens.

  1. Kompetenta och engagerade medarbetare och ledare

Vi ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren i utbildningsbranschen eftersom skickliga medarbetare är nyckeln till god undervisning och högre måluppfyllelse. Vi behöver bra chefer som genom sitt ledarskap bidrar till att skapa motivation, engagemang och en kultur där vi lär och inspireras av varandra.

Vi behöver också bidra till att fler väljer att utbilda sig till lärare, och stannar kvar i, eller återvänder till, läraryrket. För att attrahera och behålla engagerade medarbetare och ledare erbjuder vi goda utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärvägar. Det gör vi bland annat genom att jobba aktivt med ett strukturerat kollegialt lärande samt olika typer av kompetensutveckling och ledarskapsprogram.

  1. Gemensam kvalitetsledningsmodell

Vår gemensamma kvalitetsmodell, AcadeMediamodellen, har sedan den infördes 2011 hjälpt oss att styra i riktning mot uppställda mål och identifiera vad som behöver förbättras på olika nivåer. Den utvecklas nu till en kvalitetsledningsmodell som ska hjälpa oss att säkerställa att vi hela tiden jobbar för att bli bättre och för att vi successivt ska nå en högre måluppfyllelse på alla förskolor, skolor och vuxenutbildningar.

Därmed skapar vi en helhetssyn på vårt kvalitetsledningsarbete. Vi följer systematiskt upp och identifierar var vi behöver sätta in resurser. Vi identifierar framgångsrika sätt att bedriva och utveckla verksamheten, och arbetar systematiskt för att dela goda exempel inom koncernen. AcadeMediamodellen hjälper oss att tillsammans säkerställa hög kvalitet i våra verksamheter samt att vi är en lärande organisation i ständig utveckling.

  1. Ständiga förbättringar och innovativa lösningar

Innovationer uppstå ofta ur det vardagliga och praktiska kvalitetsutvecklingsarbetet, men innebär också något nytt eller väsentligt förbättrat. Det handlar om en grad av kreativitet och nytänkade, som vi vill främja.

Vårt förbättringsarbete ska genomsyra allt från vårt pedagogiska uppdrag till vårt sätt att använda digitaliseringens möjligheter i olika processer, och hur vi arbetar med kompetensutveckling för medarbetare och ledare. Vi samarbetar med, inspireras och lär av andra aktörer, såväl forskare som andra branscher och länder. Vi uppmuntrar alla verksamheter att utveckla, testa, utvärdera och införa nya metoder i verksamheten, gärna tillsammans med andra. Genom att våra verksamheter strukturerat på olika nivåer delar med sig av kunskap, erfarenheter och smarta lösningar blir AcadeMedia en organisation där det gemensamma lärandet banar väg för innovativ utveckling.

  1. Långsiktigt och hållbar tillväxt

Med ett ständigt fokus på kvalitet skapar vi en långsiktigt hållbar tillväxt. Det skapar i sin tur möjlighet för utveckling och satsningar på att förbättra våra verksamheter. Alla resurser ska användas effektivt och ansvarsfullt, därför är hållbarhet en självklar del av AcadeMedias sätt att arbeta.

Fortsatt tillväxt inom gymnasieområdet och internationell förskoleverksamhet är prioriterat. När det gäller internationell förskoleverksamhet fortsätter vi att utvärdera olika vägval, samtidigt som vi provar förutsättningarna för att internationalisera andra varumärken/erbjudanden. Vi stödjer våra verksamheter att utvecklas och tänka nytt, och utvecklar affärsmodeller för framtidens skola på befintliga och nya marknader. Vi arbetar också för att modernisera och i högre grad digitalisera tillgången till utbildningar och kringfunktioner.