AcadeMedia har under de senaste åren etablerat sig som den ledande och enskilt största fristående utbildningsaktören i norra Europa. Koncernen har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskolor, grundskolor och gymnasieskolor till vuxenutbildning i Sverige samt förskolor i Norge. Sedan 2016 har koncernen även en mindre förskoleverksamhet i Tyskland. Alla dessa verksamheter verkar inom ramen för offentligt finansierad utbildning.

Det finns goda möjligheter till fortsatt stabil och långsiktig tillväxt för fristående aktörer till följd av ett antal underliggande drivkrafter, varav de mest påtagliga beskrivs nedan.

Positiv demografisk utveckling som drivs av befolkningstillväxt och urbanisering
Marknaden för utbildningsverksamhet i Sverige, Norge och Tyskland förväntas växa i takt med att demografiska trender utvecklas positivt. I Sverige förväntas antalet barn och ungdomar i skolålder (1 till 18 år) att växa med en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 2,1 procent mellan 2015 och 2020 motsvarande en ökning om cirka 220 000 förskolebarn och elever.

Även inom vuxenutbildning finns positiva demografiska trender. Bland annat prognostiseras antalet personer mellan 20 och 64 år att öka med en årlig genomsnittlig tillväxt om 0,8 procent mellan 2015 och 2020 till följd av inhemsk befolkningstillväxt och fortsatt stark immigration till Sverige.

I Norge förväntas barnunderlaget för förskolan att öka som en följd av positiv demografi, där antalet barn mellan ett till fem år prognostiseras växa med en årlig genomsnittlig tillväxt om 1,0 procent mellan 2015 och 2020, motsvarande cirka 11900 barn. Värt att notera är att AcadeMedia i både Sverige och Norge huvudsakligen är verksamt i tätbefolkade områden där den förväntade befolkningstillväxten inom respektive åldersgrupp förväntas vara högre än i Sverige och Norge som helhet, detta till följd av ökad urbanisering.

Även i Tyskland förväntas den demografiska trenden för antalet barn mellan ett till sex år vara fortsatt positiv med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 0,6 procent mellan 2015 och 2020.

Mot bakgrund av den förväntade positiva utvecklingen inom samtliga ålderkategorier, framförallt i storstäder, anser AcadeMedia att förutsättningarna för långsiktig tillväxt och lönsamhet inom marknaden för offentligt finansierad utbildning är goda.

Ökande investeringar i skola och utbildning
Investeringar i skola och utbildning har stadigt ökat under de senaste åren. I Sverige har det nationella genomsnittet för skolpengen per elev inom förskole-, grundskole- och gymnasieverksamhet ökat med en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 3,0 procent mellan 2007 och 2014. Ökningen beror till stor del på ökande lönekostnader drivna av en allmän brist på lärare samt olika politiska initiativ för att höja läraryrkets status.

Inom området för vuxenutbildning har investeringarna och anslagen ökat under en längre period till följd av ökat politiskt fokus kring integration av immigranter och flyktingar samt kring riktade insatser för att öka sysselsättningen och omställningsmöjligheter för vuxna. Exempelvis har investeringar i arbetsmarknadsutbildningar vuxit från 2,1 miljarder SEK under 2009 till 3,9 miljarder SEK under 2014.

Även i Norge har investeringar i förskoleverksamhet ökat med en årlig genomsnittlig tillväxt om 9,0 procent under perioden 2007 till 2014.

I Tyskland har lagstiftning kring garanterad förskoleplats för alla barn över ett år på senare år bidragit positivt till investeringar, framförallt inom den fristående vinstdrivande förskolesektorn.

AcadeMedia bedömer att investeringar i skola och utbildning kommer att fortsätta öka i takt med ökande elev- och deltagarunderlag, lönekostnader, politiska initiativ och immigration i samtliga regioner där koncernen är verksam.

Ökad penetration av fristående aktörer
Även om andelen fristående aktörer skiljer sig inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, är en genomgående trend att fristående aktörer utgör en allt viktigare och större del av utbildningsmarknaden. Två av de underliggande drivkrafterna bakom detta är medborgarnas önskan om att fritt välja skola och pedagogisk inriktning, samt de fristående aktörernas konkurrenskraft.

Mellan 2007 och 2015 har andelen barn i fristående förskolor i Sverige ökat från cirka 17 procent till cirka 20 procent och för svensk grundskola från cirka 9 procent till cirka 14 procent. Under samma tidsperiod har antalet elever i fristående gymnasium i Sverige ökat från cirka 17 procent till cirka 26 procent. Motsvarande analys av förskoleverksamhet i Norge visar att andelen fristående aktörer ökat från 46 procent till 49 procent under samma period.

I Tyskland är marknaden för fristående förskoleaktörer fortfarande i sin linda, med cirka 51 000 barn i fristående vinstdrivande förskolor, men uppvisar en betydande tillväxt i regioner såsom Bayern och Baden-Württemberg.

AcadeMedia anser att denna mångåriga ökning av andelen fristående aktörer skapar en stark utgångspunkt och möjlighet för dessa att ytterligare befästa sin position på marknaden. En förutsättning för detta är att de fristående aktörerna bibehåller sin förmåga att tillgodose medborgarnas behov, och att medborgarnas förtroende för fristående aktörer kvarstår.

Stora konsolideringsmöjligheter på en mycket fragmenterad marknad
Under de senaste tio åren har marknaden för fristående offentligt finansierad utbildning i Sverige och Norge sett en ökande konsolideringstakt, där AcadeMedia har varit en drivande kraft genom ett antal tilläggsförvärv. Trots detta är marknaden fortfarande mycket fragmenterad och kännetecknas av endast ett fåtal större aktörer med ett brett utbud, och ett stort antal mindre aktörer som i stor utsträckning är aktiva inom enbart en utbildningsform.

AcadeMedia bedömer att marknadskonsolideringen kommer att fortsätta till följd av striktare kvalitetskrav från branschens samtliga intressenter, något som förväntas gynna större och väletablerade aktörer med långsiktigt hållbara verksamheter, system för transparent kvalitetsuppföljning och rapportering samt effektiva organisationer som gynnas av skalbarhet och stordriftsfördelar.

Vidare ser AcadeMedia stora möjligheter att konsolidera marknaden för förskoleverksamhet i Tyskland. Marknaden för fristående aktörer är i dagsläget i sin linda och består av flera mindre aktörer. Dessa aktörer utgör attraktiva tilläggsförvärv för AcadeMedia i strävan efter att bli den ledande fristående förskoleaktören på marknaden.