AcadeMedias företrädesemission övertecknad

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Resultatet för AcadeMedias företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 14 december 2017, visar att 10 486 676 aktier, motsvarande 99,7 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 17 378 773 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilka tilldelas 27 212 aktier. Emissionsgarantin från Mellby Gård har således inte behövts utnyttjas. Genom nyemissionen kommer AcadeMedia att tillföras cirka 410 miljoner kronor före emissionskostnader.

De 27 212 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats övriga tecknare i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om sådan skickas endast till de som erhållit tilldelning. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom företrädesemissionen kommer AcadeMedias aktiekapital att öka med 10 513 888 kronor till 105 303 885 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 10 513 888 aktier till 105 303 885 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna som tecknats i nyemissionen förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 29 december 2017.

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till AcadeMedia och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till AcadeMedia i samband med företrädesemissionen.  

För mer information, kontakta: 

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: 0763 111 242

E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia  

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. 

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcadeMedia. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i AcadeMedia har endast skett genom det prospekt som AcadeMedia offentliggjorde den 23 november 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i AcadeMedia har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.