AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av aktier på cirka 400 miljoner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen är villkorad av godkännande av årsstämman som hålls den 24 november 2017. Styrelsen för AcadeMedia offentliggör idag de slutliga villkoren för företrädesemissionen.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Företrädesemissionen i korthet

  • Aktieägare i AcadeMedia har företrädesrätt, vilket ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie per nio (9) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:9. Hur detta görs beskrivs på AcadeMedias hemsida www.academedia.se.
  • Teckningskursen har fastställts till 39 kronor per ny stamaktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid på cirka 410 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.
  • Teckningsperioden löper från och med den 30 november 2017 till och med den 14 december 2017.
  • AcadeMedias största ägare Mellby Gård, som innehar cirka 21 procent av utestående aktier, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel i nyemissionen samt att teckna eventuella övriga aktier som inte tecknas av andra investerare. Företrädesemission omfattas därmed i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.
  • Vidare har Nordea Fonder och Andra AP fonden, som tillsammans äger cirka 14 procent av utestående aktier, uttryckt sin avsikt att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel av företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största utbildningsaktör med verksamhet i hela utbildningskedjan. AcadeMedias vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. AcadeMedia har en uttalad strategi att växa verksamheten både genom organisk tillväxt med hjälp av ökat kapacitetsutnyttjande i befintliga enheter och nya enheter samt genom tilläggsförvärv och strategiska förvärv. Sedan noteringen på Nasdaq Stockholm i juni 2016 har AcadeMedia genomfört nystarter och förvärv av ett antal skolor inom för- och grundskolesegmentet, gymnasiesegmentet samt segmentet internationell förskola. I april 2017 förvärvades även den tyska förskoleverksamheten Steps Kids Education GmbH. Vidare annonserades förvärvet av Vindora i september 2017 och tillträddes den 1 november 2017. Vindora är en ledande aktör inom lärlingsutbildning, praktisk yrkesutbildning samt introduktionsprogram inom gymnasieskolan.

Köpeskillingen för Vindora uppgick till 546 miljoner kronor. För att delfinansiera förvärvet av Vindora har styrelsen i AcadeMedia den 23 oktober 2017 beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor efter emissionskostnader. Företrädesemissionen förväntas godkännas av årsstämman i AcadeMedia den 24 november 2017. Huvuddelen av nyemissionslikviden kommer att användas till att finansiera förvärvet av Vindora och en mindre del för att användas för att expandera den internationella verksamheten. Resterande finansiering av förvärvet kommer att täckas av befintliga medel. Bolaget har ingått ett brygglåneavtal med befintliga lånebanker för att finansiera förvärvet fram tills dess att företrädesemissionen genomförts.

Genom förvärvet av Vindora utvecklar AcadeMedia sin svenska verksamhet inom området praktisk yrkesutbildning med 33 gymnasieskolor under varumärket Praktiska, tre gymnasieskolor under varumärket Hagströmska samt Movant som tillhandahåller vuxenutbildning på tio orter i Sverige. Vindora har under de senaste åren haft en god omsättnings- och resultattillväxt genom att öka kapacitetsutnyttjandet på befintliga enheter. AcadeMedia kommer initialt att satsa ytterligare resurser på att utveckla Vindora och säkerställa uthålligheten i verksamheten.

I övrigt hänvisar styrelsen till det prospekt som kommer att upprättas med anledning av företrädesemissonen och som förväntas publiceras den 23 november 2017. 

Villkor för företrädesemissionen

Aktieägare som på avstämningsdagen den 28 november 2017 är registrerad aktieägare i AcadeMedia har företrädesrätt att teckna nya stamaktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie.

Aktier handlas inklusive rätt till deltagande i nyemissionen till och med den 24 november 2017 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2017.

Aktier kan även tecknas utan stöd av teckningsrätter. För det fall att samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för högsta beloppet för nyemissionen, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådana aktier ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska aktierna tilldelas övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I tredje hand ska eventuella återstående aktier tilldelas Mellby Gård. I den mån tilldelning i något fall inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningskursen är 39 kronor per ny stamaktie. Under förutsättning att företrädesemission fulltecknas kommer AcadeMedia att tillföras cirka 410 041 632 kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen kommer att öka AcadeMedias aktiekapital med högst 10 513 888 kronor till 105 303 885 kronor genom nyemission av högst 10 513 888 stamaktier. Antalet aktier i AcadeMedia kommer efter företrädesemissionen högst uppgå till 105 303 885, varav 105 138 885 stamaktier och 165 000 aktier av serie C. 

Teckning av nya aktier kan ske under perioden från och med den 30 november till och med den 14 december 2017 eller den senare dag som bestäms av styrelsen och i så fall offentliggörs genom pressmeddelande senast den 14 december 2017. Handel med teckningsrätter kommer att pågå under perioden från och med 30 november 2017 till och med den 12 december 2017.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 10 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av årsstämman som kommer att hållas den 24 november 2017 kl. 15.00 i City Conference Center, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 24 oktober 2017 och finns tillgänglig på AcadeMedias hemsida. 

Tecknings- och garantiåtagande

Mellby Gård som innehar cirka 21 procent av utestående aktier, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel i företrädesemissionen samt att teckna eventuella övriga aktier som inte tecknas av andra investerare. Nyemissionen omfattas därmed i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden. Vidare har Nordea fonder och Andra AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 14 procent av utestående aktier, uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av nyemissionen.

Prospekt

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som förväntas offentliggöras den 23 november 2017.

Tidsplan

Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

23 nov Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
24 nov Årsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemissionen
24 nov Sista handelsdag i AcadeMedia med rätt att delta i företrädesemissionen
28 nov Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
30 nov-12 dec Handel i teckningsrätter
30 nov-14 dec Teckningsperiod
19 dec Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Rådgivare vid företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till AcadeMedia och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till AcadeMedia i samband med företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef

Telefon: 08 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Denna information är sådan som AcadeMedia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 08.00.

Om AcadeMedia  

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcadeMedia. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i AcadeMedia kommer endast att ske genom det prospekt som AcadeMedia beräknar offentliggöra den 23 november 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i AcadeMedia har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.