AcadeMedia beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 400 MSEK

Styrelsen för AcadeMedia har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 400 miljoner kronor efter emissionskostnader med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen förutsätter godkännande från årsstämman.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Sammanfattning

  • I samband med att AcadeMedia offentliggjorde förvärvet av Vindora den 12 september 2017 aviserade AcadeMedia också sin avsikt att genomföra en företrädesemission för att delfinansiera förvärvet av Vindora. En mindre del av nyemissionslikviden är tänkt att användas i expansion av den internationella verksamheten.
  • Förvärvet av Vindora var villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Den 16 oktober 2017 godkände Konkurrensverket förvärvet och tillträde beräknas ske den 1 november 2017. 
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 21 november 2017. Förutsatt att företrädesemissonen godkänns av årsstämman den 24 november 2017, kommer avstämningsdagen för företrädesemissionen att vara den 28 november 2017 och teckningsperioden att löpa från och med den 30 november till och med den 14 december 2017. 
  • AcadeMedias största ägare Mellby Gård, som innehar cirka 21 procent av utestående aktier, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata andel i nyemissionen samt att förvärva och utnyttja teckningsrätter som EQT erhåller i nyemissionen. Mellby Gård har även åtagit sig att teckna eventuella övriga aktier som inte tecknas av andra investerare. Nyemissionen omfattas därmed i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden. 
  • Vidare har Nordea Fonder och Andra AP fonden, som tillsammans innehar cirka 14 procent av utestående aktier, uttryckt sin avsikt att teckna aktier motsvarande sin pro rata andel av nyemissionen.
  • Kallelse till årsstämman den 24 november 2017 offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. 

Bakgrund och motiv
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största utbildningsaktör med verksamhet i hela utbildningskedjan. AcadeMedias vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. AcadeMedia har en uttalad strategi att växa verksamheten både genom organisk tillväxt med hjälp av ökad kapacitetsutnyttjande i befintliga enheter och nya enheter samt genom tilläggsförvärv och strategiska förvärv. Sedan noteringen på Nasdaq Stockholm i juni 2016 har AcadeMedia genomfört nystarter och förvärv av ett antal skolor inom För- och grundskolesegmentet, Gymnasiesegmentet samt Internationell Förskolesegmentet i Norge. I april 2017 förvärvades även den tyska förskoleverksamheten Step Kids Education GmbH (”Stepke”) och i september 2017 annonserades förvärvet av Vindora som förväntas tillträdas den 1 november 2017.

Vindora är en ledande aktör inom lärlingsutbildning, praktisk yrkesutbildning samt introduktionsprogram inom gymnasieskolan. Vindora hade en proformaomsättning 2016 på 833 miljoner kronor och en proforma EBITDA på omkring 100 miljoner kronor.

Köpeskillingen för Vindora uppgick till 546 miljoner kronor. För att delfinansiera förvärvet av Vindora beslutade styrelsen i AcadeMedia den 23 oktober 2017 att genomföra en företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor efter emissionskostnader. Företrädesemissionen förväntas godkännas av årsstämman i AcadeMedia den 24 november 2017. Huvuddelen av nyemissionslikviden kommer att användas till att finansiera förvärvet av Vindora och en mindre del för att användas i expansion av den internationella verksamheten. Resterande finansiering av förvärvet kommer att täckas av befintliga medel. Bolaget har ingått ett brygglåneavtal med befintliga lånebanker för att finansiera förvärvet fram tills dess att företrädesemissionen genomförts. Förvärvet av Vindora är därmed inte villkorat av genomförandet av företrädesemissionen och transaktionen kan genomföras nu när Konkurrensverkets godkännande erhållits.

Genom förvärvet av Vindora utvecklar AcadeMedia sin svenska verksamhet inom området praktisk yrkesutbildning med 33 gymnasieskolor under varumärket Praktiska, tre gymnasieskolor under varumärket Hagströmska samt Movant som tillhandahåller vuxenutbildning på tio orter i Sverige. Vindora har under de senaste åren haft en god omsättnings- och resultattillväxt genom att öka kapacitetsutnyttjandet på befintliga enheter. AcadeMedia kommer initialt att satsa ytterligare resurser på att utveckla Vindora och säkerställa uthålligheten i verksamheten.

I övrigt hänvisar styrelsen till det prospekt som kommer att upprättas med anledning av företrädesemissonen och som väntas publiceras den 23 november 2017.

Företrädesemissionen
Den 23 oktober 2017 beslutade AcadeMedias styrelse att genomföra en företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor, förutsatt godkännande av årsstämman den 24 november 2017. Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 28 november 2017 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive ökningen av aktiekapitalet och antal aktier som emitteras samt teckningskurs förväntas offentliggöras senast den 21 november 2017.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 30 november till och med den 14 december 2017 eller den senare dag som bestäms av styrelsen. För ytterligare information, vänligen se kallelse till årsstämman i separat pressmeddelande.

Mellby Gård som innehar cirka 21 procent av utestående aktier, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sin pro rata andel i nyemissionen. Mellby Gård har även åtagit sig att förvärva och utnyttja teckningsrätter som EQT erhåller i nyemissionen samt att teckna eventuella övriga aktier som inte tecknas av andra investerare. Nyemissionen omfattas därmed i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden. Vidare har Nordea fonder och Andra AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 14 procent av utestående aktier, uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata andel av nyemissionen.

Prospekt
Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som förväntas offentliggöras den 23 november 2017.

Tidsplan
Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras.

21 nov Beräknad dag för offentliggörande av fullständiga emissionsvillkor, inklusive teckningskurs, antal nya aktier som emitteras och teckningsrelationen
23 nov Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
24 nov Årsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemissionen
24 nov Sista handelsdag i AcadeMedia med rätt att delta i företrädesemissionen
28 nov Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
30 nov-12 dec Handel i teckningsrätter
30 nov-14 dec Teckningsperiod
19 dec Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Rådgivare vid företrädesemissionen
Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till AcadeMedia och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till AcadeMedia i samband med företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: 08 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: 0763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AcadeMedia. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i AcadeMedia kommer endast att ske genom det prospekt som AcadeMedia beräknar offentliggöra den 23 november 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i AcadeMedia har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.