Skolpeng – ökad transparens från kommuner nödvändig

Principen om lika villkor innebär att en elev ska få samma belopp, så kallad ”skolpeng” från hemkommunen oavsett vilken skola eleven väljer. Skolpengen beslutas per kalenderår av den kommun eleven är skriven i och beräknas på den kommunala skolverksamhetens budget per elev. Skolpengen är alltså den summa per elev som AcadeMedia får för att bedriva sin skolverksamhet.  Eftersom skolpengen grundar sig på budget samt elevprognos innebär det att skolpengen per elev från en och samma kommun kan variera mellan åren.

Samtliga skolor som drivs av enskilda huvudmän (friskolor) har laglig rätt att ta del av kommunens beräkning av skolpengen. Majoriteten av de viktigare kommunerna, där AcadeMedia har 100 elever eller fler, skickar endast en prislista med totalbelopp per elev och årskurs och/eller gymnasieprogram. Det finns inget lagstadgat krav på att kommunerna ska följa upp utfallet av den budgeterade skolpengen och elevprognosen. Det finns inte heller något uttryckligt lagkrav på att en kommun ska ersätta friskolorna för uppkomna underskott i sin egen skolverksamhet, alltså när budgeten varit för liten och extra pengar har skjutits till. I praktiken innebär detta att de elever som går på kommunala skolor kan få högre skolpeng än de som valt att gå på en friskola om kommunens budget visar sig vara för låg och man skjuter till extra pengar.

När kommunerna låter bli att dela med sig av sina beräkningsgrunder blir det svårt för oss att avgöra om lika villkor råder.

Detta lagstadgade krav är något få kommuner lever upp till.

Exempel på genom­förda aktiviteter:

  • AcadeMedia var en av initiativtagarna till ett riksdagsseminarium med debatt om skolpengen och om rapporten ”Omöjligt avgöra om lika villkor råder” som togs fram tillsammans med Friskolornas Riksförbund.

AcadeMedia var en av undertecknarna till en debattartikel som publicerades i Dagens Samhälle.

Vi var också en av arrangörerna till ett uppföljandeseminarium om skolpengen. Seminariet filmades och kommunicerades på sociala medier.

  • Ett antal möten med SKL, Sveriges kommuner och landsting, för att få SKL att uppdatera sina rekommendationer om beräkning av skolpengen till samtliga kommuner.
  • Möten med olika kommuner om deras beräkningar av skolpengen.
  • Ökat deltagande och input till utredningar och lagrådsremisser inom området för skolpeng och lika villkor, samt uppmärksamma jurister på brister inom lika villkorslagstiftningen.
  • Överklagat icke-transparenta prisbeslut från de viktigaste kommunerna.
  • Skrivit två remisser inom områden som berör lika villkor.
  • Medverkat i Skolverkets pilotprojekt om enhetsredovisning, något som förväntas ge effekt på kommunernas möjligheter att öka transparensen.
  • Deltagit i seminarium om lika villkor på Institutet för utbildningsrätt, Uppsala Universitet, föreläsning av vår chefsjurist Jonas Nordström.
  • Granskat och överklagat närmare 20 skolpengsbeslut för 2019 från prioriterade kommuner under 2018/19.