AcadeMedia delar med sig

AcadeMedia finansieras av skattemedel, därför är transparens viktigt i allt vi gör. Det gäller framför allt i kommunikationen med våra målgrupper, från elever och föräldrar till alla våra 16 900 medarbetare inom koncernen. Arbetet för transparens styrs främst av AcadeMedias kommunikationspolicy.

Det faktum att vi finns i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning, och i flera olika länder, ger oss unika förutsättningar att utveckla arbetssätt och värderingar som våra medarbetare delar och arbetar utifrån. 

AcadeMedia står för långsiktighet och trygghet, med en kapacitet och handlingsberedskap som gör oss rustade för oförutsedda händelser. Vår storlek gör att vi har ett stort ansvar att dela med oss av det vi gör, både till det offentliga Utbildningssverige och till andra friskoleaktörer, nationellt och internationellt.      

Dela med sig av kunskap

Ett exempel på hur vi uppmuntrar och skapar förutsättningar för våra medarbetare att systematiskt dela med sig av kunskap och erfarenheter till varandra är vår interna akademi AcadeMedia Academy. Den banar väg för utveckling, kollegialt lärande och vardagsinnovation mellan våra medarbetare.  Ett annat exempel är att vi börjat arbeta i ett helt nytt dialogverktyg (socialt intranät), Workplace.

Vårt transparenta arbetssätt bidrar till att vi är med och utvecklar framtidens utbildning tillsammans med övriga aktörer i samhället. Vi har lika höga krav på transparens på våra samarbetspartners, oavsett om de tillhör näringsliv eller offentlig sektor, som de har på oss. Våra krav på transparens när det gäller till exempel hur skolpengen i kommuner beräknas, är lika höga som våra samarbetspartners krav på oss att berätta hur vi använder skolpengen.  Under året har vi arbetat intensivt för att få kommunernas transparens att öka när det gäller deras beräkning av skolpengen.

Vi är också transparenta i våra relationer till medierna. Vi eftersträvar att uppfattas som en öppen organisation, där vi bland annat redovisar våra kvalitetresultat i AcadeMedias årliga kvalitetsrapport.

Flöde av nyheter

På academedia.se och i våra sociala medier har vi ett ständigt flöde av nyheter och artiklar där vi med ett redaktionellt arbetssätt publicerar texter om vad som sker inom koncernen. Under samlingsnamnet AcadeMedia delar med sig deltar vi på olika utåtriktade aktiviteter, både i egen regi och på andras arrangemang.  AcadeMedia delar med sig speglar vår värdegrund där vi tillsammans med andra aktörer är med och formar framtidens utbildning. Vi ska hela tiden vara öppna för att även diskutera svåra frågor och bjuda in till samtal med alla som vill möta oss i en diskussion.

Medierelationer stärker varumärket

Vår relation till media ska präglas av öppenhet och service. Det är viktigt för oss för att
bygga förtroende både på kort och lång sikt med de redaktioner som är intresserade av AcadeMedias verksamhet. Därför ska vi alltid ge snabb och bra service till journalister. Vår presstjänst har ständig jour och säkerställer att vi är tillgängliga för både riks- och lokalmedia. 

Att vara proaktiv och närvarande i samhällsdebatten visar på en öppenhet och är ett sätt för oss att tydliggöra AcadeMedias ståndpunkter i olika sakfrågor. Under året har koncernen skrivit och fått debattartiklar publicerade i flera stora riksmedier om skolval, finansiering, skolpeng och lärlingsbidraget. Vi skickar kontinuerligt ut pressmeddelanden och har även ett stort flöde av egenproducerade artiklar och  filmer i våra egna kanaler. Positiva händelser uppmärksammas självklart, men även det som kan uppfattas negativt. Ett exempel på det är att vi rapporterar om nedläggningar och flytt av enheter, på samma sätt som vi skriver om en nystart. För att säkerställa att AcadeMedia agerar professionellt och trovärdigt utbildar vi årligen våra chefer i mediarelationer och vår värdegrund.  Där betonas vikten av hög servicenivå, öppen­het och transparens i relationen med media.

AcadeMedia Academy

AcadeMedia Academy är koncernens interna akademi för utbildning och kompetensutveckling. Där erbjuds hundratals utbildningstillfällen varje läsår inom en rad olika områden, exempelvis pedagogik, elevhälsa, kommunikation och medierelationer och arbetsmiljö. Utbildningarna är gratis samt öppna för alla medarbetare och chefer.

Vår webbutbildning om hur personuppgifter ska behandlas (GDPR) är tillgänglig för alla, alltså inte bara AcadeMedias medarbetare, och därmed ytterligare ett exempel på transparens.

Workplace – vår nya dialog­arena som komplement till intranäten

Under året har vi startat en helt ny dialog­arena, Workplace, inom vårt största segment, gymnasiesegmentet. Här kan alla medarbetare starta diskussioner, lägga upp nyheter och bilda grupper inom specifika områden och ämneskategorier. Workplace styrs helt av de medarbetare som deltar och syftet är att bygga upp en transparent dialogarena med medarbetarnas eget engagemang som bas. Med Workplace som komplement till våra intranät uppmanar vi medarbetare till dialog och öppenhet. Vi har också ett öppet intranät, medarbetarwebben, med interninformation, riktlinjer och policyer som är tillgängliga för alla, även för dem som inte arbetar inom koncernen.