Uppväxling av vårt fokus på miljö

Lokaler, ansvarsfullt genomförda inköp, resande och mat är de fyra viktigaste områdena att arbeta med för att minska AcadMedias miljöpåverkan. När det gäller framför allt resor och mat är trenden positiv, vi blir bättre för varje år.

AcadeMedia ska vara ett föredöme inom miljöansvar i utbildningssektorn. Vi arbetar med att över tid minska verksamhetens miljöpåverkan, bland annat genom att satsa på hälsosamma och klimatsmarta måltider. Vi ska också arbeta för att tillsammans med våra hyresvärdar samla information om vår energianvändning. Med det som grund kan vi ta större och snabbare steg mot minskad klimatpåverkan.

Både vår inköps- och vår fastighetsavdelning har fått nya chefer som tagit med sig ett hållbarhetsfokus från sina tidigare arbetsplatser. Intervjuer med vår inköpschef, och vår fastighetsdirektör, om deras syn på hållbarhet finns att läsa här på nästa uppslag.

Inköpspolicy styr rätt

AcadeMedias inköpspolicy handlar om att göra rätt i hela processen. Vi ska välja rätt vara ur hållbarhetssynpunkt, vi ska välja rätt leverantör och vi ska välja rätt mängd så att svinnet minskar. Tack vare vår storlek kan vi förhandla fram förmånliga avtal med leverantörer både vad gäller ekonomi och hållbarhet.

Inköpspolicyn måste vara lätt att följa. Hur den är utformad, och hur vi i praktiken använder den, har stor betydelse för hur väl vi hushåller med både våra egna, samhällets och planetens resurser.

Fastighetsstaben ska vara ett stöd i det systematiska miljöarbetet inom AcadeMedias svenska verksamhet. Målområden är att:

  • Skapa sunda inom- och utomhusmiljöer.
  • Skapa effektiv mat- och avfallshantering (transporter och förvaring).
  • Säkra att fastigheter och material inte innehåller farliga ämnen.
  • Eftersträva så låg klimatpåverkan som möjligt.

Resor

Framför allt våra skolchefer och utbildningsdirektörer reser mycket i tjänsten. De besöker förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter för att stödja dem i deras arbete. Delar av detta kan göras via telefon och webbmöten, vilket också görs. För att fullt ut vara insatt i verksamheten, vilket är viktigt, måste man dock tillbringa tid tillsammans med ledning, medarbetare och elever på de enheter man är ansvarig för.

Vår resepolicy är mycket tydlig, vi ska alltid välja resesätt som är kostnadseffektiva, trafiksäkra och som begränsar vår miljöpåverkan. För inrikesresor rekommenderar vi tåg framför flyg, kollektiva transportmedel framför taxi.

Resandet inom koncernen ökar i och med att vi växer. Ökningen gäller både tåg- och flygresor. Här behöver vi arbeta hårdare i första hand för att minska antalet flygresor, i andra hand för att minska resandet totalt.

Huvudkontoret har under året köpt in företagscyklar, dessa ska minska antalet resor

med taxi, buss och tunnelbana, samtidigt som de är hälsofrämjande.

Hälsosam mat och lite svinn

AcadeMedias fokus på att servera hälsosam mat, som belastar miljön så lite som möjligt, samt att begränsa svinnet, kvarstår. Vi serverar varje vecka cirka 75 000 luncher från våra egna kök. Vi mäter kontinuerligt andelen miljömärkt råvara. Vi har också ambitionen att ha två helvegetariska dagar i veckan på enheter med eget kök, samt att minska andelen kött med 50 procent. Interna utbildningar för kockar, där fokus ligger på växtbaserade ingredienser, är en av många insatser som görs.

Försiktighetsprincipen

AcadeMedia tillämpar försiktighetsprincipen i den svenska miljöbalkens andra kapitel. Den säger att redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och miljön medför en skyldighet att utföra åtgärder för att förhindra en störning. Principen tillämpas bland annat genom att vi har förbud mot nötter i många av våra lokaler. Risken för att nötallergiker ska drabbas av en allergichock är alltså så stor att vi ofta väljer att helt förbjuda nötter i lokalerna.

Dialog med leverantörer

Varje år görs en stabsutvärdering där chefer i våra verksamheter utvärderar våra staber, en utvärdering som ger värdefull information för att utveckla arbetet på staberna. Verksamheterna får också utvärdera leverantörerna och deras utbud, antingen genom flerpartssamtal eller via enkäter. Tack vare det arbetet kan våra leverantörer förändra och förbättra både sina processer och sitt utbud.