Vi vill att våra medarbetare ska trivas och stanna

Inom AcadeMedia har vi en orubblig tilltro till utbildningens förmåga att förändra liv, skapa en hoppfull framtid och främja social integration. Våra medarbetare är den viktigaste resurs vi har för att lyckas med detta. Vårt förhållningssätt är att vi ska arbeta kollegialt och hjälpa varandra att växa – tillsammans är vi starkare. 

AcadeMedia präglas av ett hållbart sätt att se på våra medarbetare. Vi vill att våra medarbetare ska stanna hos oss och trivas med sitt arbete eftersom vi vet att det driver kvalitet och goda resultat i verksamheten. Det ska finnas en långsiktighet i hur vi förhåller oss till vår personal, med anställningsförhållanden som bygger varaktighet utifrån verksamhetens förutsättningar. 

Balans och utveckling

Medarbetare ska uppleva balans och att de mår bra av att gå till jobbet. Varje individ ska se möjligheter att utvecklas i sin roll, och inom vår koncern. Vi vill dessutom skapa möjligheter att göra karriär som ledare genom talang- och mentorsprogram, program som är unika i sitt slag i utbildningsbranschen. Mångfald ska uppmuntras och olikheter ska tas tillvara som en resurs. 

Uppförandekod och visselblåsarfunktion

AcadeMedias uppförandekod utgör grunden i vårt arbete för ett etiskt förhållningssätt i allt vi gör. Ett viktigt område är arbetet mot korruption. 

En viktig kontrollfunktion för detta är vår visselblåsarfunktion som hanteras av en oberoende leverantör. Denna funktion är öppen för alla, vem som helst kan anmäla saker dit antingen via en webbasserad tjänst, genom att skriva ett brev eller genom att ringa. Kod till webbtjänsten ligger helt öppet, adress och telefonnummer är även de publicerade på den öppna hemsidan. 

Under året har elva visslingar lämnats. Av dem har en definierats som kvalificerad, enligt den beskrivning som finns på vår webbplats. De kvalificerade ärendena utreds, antingen av AcadeMedias juridiska stab, eller av utomstående oberoende part. Hur ärendet ska utredas beslutas av AcadeMedias visselblåsarkommitté, där olika staber, samt styrelsen, är representerade. 

Antikorruption

AcadeMedia ska motarbeta all form av korruption och mutor på samtliga marknader vi är verksamma. Det gör vi bland annat genom tydliga regelverk och policyer som följs upp av ansvarig stab. Vi tar också upp dessa risker i interna utbildningar. Branscher där vi bedömer riskerna som påtagliga är bland annat bygg-, städ och konsulttjänster. Ett viktigt sätt att motverka dessa risker är att teckna ramavtal med leverantörer inom dessa branscher. Vi analyserar ständigt var i organisationen den största risken för korruption och mutor finns.  

Socialt ansvar hos leverantörer

I området medarbetare ingår även en granskning av våra leverantörers sociala ansvar. Det uppdraget ligger på inköpsavdelningen som bland annat vid upphandlingar granskar olika leverantörer så att vi inte riskerar att de använder svart arbetskraft. Offerter och avtal får inte innehålla villkor på en nivå som gör det svårt eller omöjligt för leverantören att själv driva en hållbar verksamhet. 

Fackliga organisationer

AcadeMedias svenska verksamheter har kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen
(friskoleavtalet som omfattar Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Kommunal och Vision) samt Utbildningsföretagen (utbildningsavtalet som omfattar Sveriges Ingenjörer och Unionen). Inom ramen för friskoleavtalet har AcadeMedia tecknat ett lokalt samverkansavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Lärarförbundet har en Riksavdelning med 3,8 heltidstjänster och Lärarnas Riksförbund har en koncernförening om 4,6 tjänster inom AcadeMedia. Dessa tjänster är avlönade av AcadeMedia. Förbunden har även platser i AcadeMedias styrelse.

Jämställda löner

AcadeMedia har under året undersökt hur jämställda löner lärarna inom koncernen har. Undersökningen omfattar cirka 3 150 av koncernens 5 200 lärare på våra grundskolor och gymnasieskolor. Genomgången visar att AcadeMedia har jämställda löner inom grundskolan och gymnasieskolan där löneskillnaderna är under en procent. Undersökningen kommer under nästa verksamhetsår att fördjupas.

 Aktiviteter under året

 Medarbetarundersökningen

– Denna årliga undersökning ger oss en bild av hur våra medarbetare upplever sin arbetsplats, sin arbetsmiljö och ledarskapet. Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare som våra medarbetare rekommenderar till andra, något som årets undersökning också bekräftade. Vi vill även ge våra ledare goda förutsättningar för att vidareutveckla sin arbetsplats utifrån sina resultat. 

Utbildningswebben

– Kompetensutveckling är en högt prioriterad fråga, helt nödvändig för att skapa en lärande organisation. För att nå fler med interna utbildningar, och minska resandet, vill vi öka antalet interna distansutbildningar. Av de 263 utbildningstillfällen som erbjöds förra året var tolv procent webbinarium. Motsvarande andel under förra året var åtta procent. 

Kompetenshöjande arbetsmiljöinsatser 

– För att höja chefernas kompetens inom arbetsmiljö både när det gäller praktik och teori erbjuds olika arbetsmiljöutbildningar. Insatserna har utifrån ett strukturerat upplägg även gett möjlighet att lyfta praktiska exempel från den egna verksamheten och samtala tillsammans om dessa. 

Lärartraineeprogram – ett  utvecklingsprogram för nyutexaminerade lärare 

– AcadeMedia startade under läsåret ett utvecklingsprogram i pilotform, där studenter på sista terminen på lärarprogrammet anställdes på en deltidstjänst på en skola. För att studenterna skulle få möjlighet att stärkas i sin lärarprofession fick de en erfaren lärare som mentor, dessutom genomfördes gemensamma nätverksträffar. Under höstterminen 2019 erbjöds de att fortsätta på samma skola som legitimerade lärare. Totalt deltog åtta studenter i programmet.

Talangprogrammet för blivande chefer 

– Talangprogrammet är ett exklusivt utvecklingsprogram för medarbetare som anses ha potential för chefsuppdrag. Under läsåret har 26 personer examinerats från programmet. 

Mentorsprogram för seniora chefer

– Under läsåret 2018/19 har tolv seniora chefer fått utveckla sitt ledarskap i samarbete med en mentor från en annan del av Acade­Media. Syftet med mentorprogrammet är att skapa ett ömsesidigt lärande mellan två seniora ledare, en i rollen som adept och en i rollen som mentor.

Insatser för ökad kvalitet på HR-DATA

– Den svenska organisationen har under året bytt HR-system och under den processen har in- och utdata setts över och befintlig data kvalitetssäkrats. Sambandsanalyser har gjorts av data från medarbetar- och kundundersökning i förhållande till andra nyckeltal för att utkristallisera vilka områden som ska vara i fokus för att utveckla verksamheten. Koncernen har skapat ett datalager som samlar all HR-data och beslutat sig för att man ska börja arbeta i BI-systemet PowerBI för analyser och visualisering av denna.

Att lämna en visselblåsning

Webbadress: wb.2secure.se, kod: EMS274
Post: 2Secure, Box 34037, 100 26 Stockholm
Telefon: 0771-77 99 77, kl 08-16 vardagar