Gemensamt lärande skapar utveckling

I AcadeMedias strategidokument Färdplan 2023 pekas fyra målområden ut. Det första lyder ”Ledande på lärande”. Lärande som att lära ut. Lära in. Eller lära av sina egna, och andras, erfarenheter. Här intervjuas Ingela Gullberg, AcadeMedias kvalitetschef, om begreppet ”lärande”.

I Färdplan 2023 står ”Att bli ledande på lärande handlar inte bara om faktiska kunskaps- och värdegrundsresultat utan också om att AcadeMedia som helhet behöver vara en lärande organisation och ha en väl fungerande professionsutveckling.”

Kollegialt lärande centralt

– Vår viktigaste insats för att skapa en lärande organisation är vår gemensamma satsning på kollegialt lärande på alla nivåer. Införandet av nätverk och olika samarbetsforum där det finns möjlighet att spegla sig själv i andra och utbyta erfarenheter som gör att vi blir bättre i våra olika professioner, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

Kollegialt lärande är motorn i AcadeMedias utvecklingsarbete. Lite förenklat handlar det om olika former av kompetensutveckling där medarbetare genom ett strukturerat samarbete får nya kunskaper och insikter som de kan använda till att utveckla sitt eget arbete. Att kritiskt granska, analysera och utvärdera sitt eget arbete tillsammans med andra skapar en organisation som ständigt förbättras.

– Historiskt har utbildningsbranschen setts som trögrörlig och konservativ och det har säkert legat en del i det påståendet. Men nu är det helt andra vindar som blåser med både chefer och medarbetare som öppnar sina dörrar, generöst delar med sig av sina erfarenheter och tillsammans med andra diskuterar sina styrkor och svagheter, säger Ingela Gullberg.

Vår storlek skapar möjligheter

AcadeMedia har, tack vare sin storlek, bra förutsättningar att driva utvecklingsfrågor och hitta former för erfarenhetsutbyte i stor skala.

– Det unika är att vi har sådan bredd och mångfald, från förskola till vuxenutbildning. Vi pratar om närmare ett 30-tal olika utbildningsföretag som samlas under ett och samma koncernparaply, berättar Ingela Gullberg.

– Men för att vara en lärande organisation krävs också att det finns en kultur och en struktur som gör det möjligt att driva ett systematiskt kvalitetsarbete, med ledare som driver och efterfrågar förbättringar och medarbetare som systematiskt förbättrar sina arbetssätt. Och det är viktigt att allt görs med fokus på dem som verksamheten finns till för, säger hon.

Alla ska i mål

Det koncernövergripande målet inom ”Ledande på lärande” är att barn, elever och vuxenstuderande når målen för respektive skolform. Eller enklare uttryckt, 100% – alla ska i mål.

För att nå dit behöver ständigt undervisningskvaliteten inom alla AcadeMedias verksamheter utvärderas och utvecklas. Några av de metoder som används är observationer, auskultationer, interna granskningar, enkäter och självvärderingar. Det handlar om att på olika sätt ge återkoppling till lärarna och reflektera över vad i undervisningen som skulle kunna utvecklas ytterligare för att den på ett ännu bättre sätt ska kunna möta elevernas behov.  Och vid de interna granskningar som regelbundet genomförs ser man bland annat på vilka möjligheter som skapas för det som kallas kollegialt lärande.

– Anledningen till att vi fokuserar så starkt på lärandet är att vi vet att kvaliteten på undervisningen och medarbetarnas möjligheter till professionsutveckling är helt avgörande för hur det ska gå för våra barn, elever och vuxenstuderande, säger Ingela Gullberg.

– För att vi ska nå bättre resultat i Skol­sverige behöver vi ju inte bara lärande elever, utan också lärande lärare, lärande skolledare och lärande skolhuvudmän.

Ledare som ger energi och förmedlar en vision

En förutsättning för att skapa den lärande organisation som Ingela Gullberg talar om är att få med sig alla ledare. De behöver vara goda föredömen, ha kunskap om, och efterfråga, ett systematiskt förbättringsarbete.

Dessutom behöver ledarna tro på, och förmedla, en gemensam vision som ger energi till medarbetarna.

– Det är viktigt att ledarna uppmuntrar initiativ och gör det tillåtet att misslyckas. Ingen utveckling sker om man inte vågar prova. Och det finns mycket att lära av misstag också, så det måste vara tillåtet att göra fel. Men det är viktigt att lära sig av de misstag man gör, inte sopa dem under mattan, säger Ingela Gullberg.

Erfarenhetsutbyte på bred front

Inom AcadeMedia finns ett stort kunskapskapital att använda. Den samlade kunskapen och erfarenheten hos närmare 17 000 medarbetare är enorm. Samtidigt är företaget och dess medarbetare ingen isolerad ö.

– I och med att vi är en så stor och mångfacetterad organisation har vi väldigt mycket att lära av varandra internt. För att travestera ett citat som egentligen handlar om företaget Siemens: ”If only AcadeMedia knew what AcadeMedia knows”.

– Men vi behöver också vara nyfikna och öppna och bjuda in forskningen, extern expertis och kollegor inom utbildnings­
branschen, både fristående och kommunala.  Vi har så otroligt mycket att lära av varandra, säger Ingela Gullberg.

Ingela Gullbergs tre bästa tips för att skapa en lärande organisation

  • Gör en rejäl satsning på ledarna på olika nivåer. Utan goda ledare är det svårt att få saker och ting på plats.
  • Ta makten över kalendariet och dagordningen så att det skapas och planläggs tider och platser för regelbundna möten inom och mellan professioner där lärande och erfarenhetsutbyte står på agendan.
  • Jobba för att skapa en trygg arbetsplats där det är tillåtet och självklart att visa sina styrkor och svagheter. Här gäller det att leva som man lär.