Alla når målen på LBS i Helsingborg

På LBS Kreativa Gymnasiet i Helsingborg är måluppfyllelsen för andra året i rad 100%, alla elever tar alltså examen. De gör det dessutom med bra betygspoäng. 15,2.

AcadeMedia har som mål att vara ledande på lärande. Att nå dit handlar inte bara om att ge eleverna förutsättningar för goda kunskaps- och värdegrundsresultat, det handlar också om att vi ska vara en lärande organisation, där professionsutveckling är en självklar och viktig del. Eller som Anders Johnsson, rektor på LBS Helsingborg sedan tio år, beskriver sitt jobb:

– Som rektor arbetar jag för att skapa en skola där lärande står i fokus för både elever och personal. Jag verkar för kollegialt lärande, professionsutveckling och ett tätt samarbete mellan ledning, elevhälsa, pedagogisk personal och inte minst skolans elever.

På skolans webb finns ett ”välkommen till oss”-brev från rektor som riktar sig till eleverna. I det skriver Anders Johnsson ”Efter dina år hos oss vill jag att du har med dig massor av kunskap som du kan använda i ditt framtida yrkesliv, vänner för livet och fina minnen att tänka tillbaka på”. Den tanken genomsyrar det mesta på skolan, från hur pedagogerna jobbar med varje enskild lektion, till elevinflytande.

Varje lektion ska vara viktig

– Eleverna måste känna att studierna är meningsfulla och verklighetsförankrade. Då skapas framtidstro. Vi tror att skarpa projekt åt riktiga uppdragsgivare, studiebesök och information om eftergymnasiala studievägar är en viktig del av utbildningen. Det är det som ger kraft åt våra elever att orka satsa på sina studier, och då blir det självklart för oss att lägga stor vikt vid det, säger Anders Johnsson.

Med det synsättet blir varje lektion betydelsefull. Det är lektionerna som får eleverna att komma till skolan och det är närvaro som är den enskilt viktigaste faktorn för att klara skolan på ett bra sätt. Ökar lusten att lära, ökar elevens möjligheter att lyckas. Arbetssättet skapar en arbetsmiljö för lärare och elever som är långsiktigt hållbar, och som ständigt utvecklas.

– Vi utvecklar hela tiden undervisningen just för att öka lusten att lära. I år har vi exempelvis testat olika och anpassade undervisningsformer för att fånga elevernas intresse. Genom att höja deras motivation och kunskapsinhämtning stärks deras betygsresultat.

Den metodik som används är så kallad aktionsforskning som handlar om att kombinera teoretisk kunskap med handlingsinriktad kunskap för att sedan kunna tillämpa – gå till aktion.

All pedagogisk personal har varje vecka schemalagd tid för utvecklingsarbete. Då arbetar man med ämnesövergripande projekt, gemensamma föreläsningar, aktionsforskningsdiskussioner, gemensam litteraturläsning, pedagogiska diskussioner och samverkan kring enskilda elever och klasser.

Elever ger feedback

Nytt för läsåret 2018/19 är ett undervisningsråd med elever från alla klasser och med olika styrkor. Syftet med rådet är att i realtid diskutera och utvärdera skolans pågående pedagogiska utvecklingsarbete. Ledningen, representanter ur elevhälsan, några undervisande lärare och elever träffas och diskuterar det som händer i klassrummen just nu.

– Den feedback vi får där har stor betydelse för vårt arbete. Det eleverna säger återkopplas direkt till de övriga lärarna som exempelvis kan få inspiration till att utveckla nya aktioner och anpassa sina undervisningsformer efter vad eleverna upplever att de behöver mer eller mindre av, säger Anders Johnsson.

En annan grundläggande fråga på skolan är elevsynen.

– På LBS Helsingborg är vår grundsyn att alla elever är allas ansvar och det innebär att vi alla måste samverka för att stötta våra elever till att nå målen för utbildningen.

Det är lätt att säga. Svårare att göra. För att det ska fungera krävs att alla medarbetare agerar tillsammans, mot samma mål.

Kunskap, vänner och fina minnen

– Alla pedagoger är lyhörda när elever vill ha, eller anses behöva, extra anpassningar i undervisningen. Alla delar också synsättet att vi tillsammans ska stötta alla våra elever, annars går det helt enkelt inte att jobba här.

Detta gemensamma synsätt skapar också en positiv arbetsmiljö, där alla arbetar med elevernas bästa i åtanke.

– En viktig framgångsfaktor för vår höga måluppfyllelse är att lärare tillsammans med elevhälsa och skolledning arbetar systematiskt med de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Vad som ska göras i varje enskilt fall varierar naturligtvis mycket, systematiken i metoden finns där dock alltid, säger Anders Johnsson.

Insatserna kan vara allt från extra anpassningar i undervisningen och obligatoriska resurseftermiddagar till tidiga utredningar vid misstanke om behov av särskilt stöd och motiverande samtal. Vad som ska göras, och hur det ska göra, avgörs från fall till fall.

– Vårt arbetssätt har gjort att våra elever vill gå på lektionerna, de vill lära sig saker. De vill, som jag skriver på webben, få med sig massor av kunskap, vänner för livet och fina minnen från skolan.

Håkan Stenström är kvalitets- och utvecklingsansvarig för AcadeMedias kreativa gymnasieområde. Han pekar på stabilitet, systematik och strukturer som tre avgörande faktorer för den framgång LBS i Helsingborg haft.

– Stabilitet i ledning och medarbetargrupp är avgörande. Rektorn har varit på skolan i tio år och har ett starkt och utvecklande ledarskap, säger han.

– Systematik i den proaktiva kunskapsuppföljningen och det långsiktiga fokus vi som huvudman har haft på att sätta undervisningens kvalitet i centrum har man LBS i Helsingborg helt enkelt tagit till sig och använder för att finslipa sina arbetssätt och vidareutveckla skolan.

– Strukturerna är också viktiga. Det gäller inte minst strukturerna i styrkedjan, alltså hur huvdman och enhet arbetar tillsammans för att hela tiden skapa en bättre skola.

De tre begreppen stabilitet, systematik och strukturer är vanliga när man diskuterar kvalitet i skolan. Håkan Stenström pekar ut ytterligare ett område, som kanske inte är lika vanligt. Värme.

– Det finns också en värme i arbetet med eleverna som jag uppfattar genomsyrar skolan, det har naturligtvis också att göra med ledarskapet. Man bygger sina strukturer, och sin systematik på värderingar där just värme och omtanke är viktiga ledord.