Alla har rätt till utbildning av hög kvalitet

Utbildning är en av de viktigaste frågorna för alla samhällen. AcadeMedias beskriver det som genom att erbjuda en god miljö för lärande bidrar AcadeMedia till att människor och samhällen kan utvecklas och växa. Alla elever har samma rätt till en utbildning av hög kvalitet, oavsett bostadsort och bakgrund. En god miljö för lärande handlar om att se varje enskild elevs behov och möjligheter”.

Integritet och ny lagstiftning

En stor fråga för både medarbetare, elever/deltagare, vårdnadshavare och för AcadeMedia som företag under året har varit den nya lagstiftning om hantering av personuppgifter, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018. Under verksamhetsåret 2018/19 har lagstiftningen implementerats och en mycket stor del av AcadeMedias medarbetare har gått igenom den webbaserade GDPR-utbildning som vi tagit fram, en utbildning som är tillgänglig för alla, även externa personer och organisationer.

I bolagsstyrningsrapporten framgår vilka åtgärder som implementerats för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.

AcadeMedias dataskyddspolicy styr hur vi hanterar personuppgifter och de incidenter som uppkommer.

Vi har under året haft åtta personuppgiftsincidenter som anmälts till Datainspektionen. Ingen av dessa incidenter har lett till några åtgärder från Datainspektionen, däremot har vi själva lärt oss av dem för att förhindra att liknande saker händer igen.

För att underlätta för alla att förstå vad en personuppgiftsincident är har AcadeMedia valt att publicera flera av de incidenter som inträffat på den webb som hanterar GDPR. Där kan man läsa om vad som hände, och vilka åtgärder som vidtogs. Transparensen underlättar för alla att förstå hur vi ser på personuppgifter.

När en personuppgiftsincident anmäls, tar dataskyddsombudet kontakt med anmälaren för att säkerställa att incidenten är korrekt anmäld och att det inte saknas information. Därefter informeras personuppgiftsansvarig om incidenten. Om incidenten gäller automatiserad behandling av personuppgifter säkerställer dataskyddsombudet att AcadeMedias IT-support har kontaktats för att få hjälp med åtgärder. Dataskyddsombudet gör därefter en bedömning av om utredningen visar att det finns risk för de registrerades rättigheter och friheter och om incidenten ska rapporteras vidare till Datainspektionen samt om de registrerade ska informeras. Dataskyddsombudet lämnar sin rekommendation till personuppgiftsansvarig som fattar ett beslut. Ärendet dokumenteras i AcadeMedias ärendehanteringssystem.

Det har under året inkommit ett (1) klagomål på personuppgiftsincidentens hantering. Klagomålet avsåg avsaknaden av reprimander för den inträffade incidenten.

AcadeMedias årliga kvalitetsrapport

Tillsammans med denna integrerade års- och hållbarhetsredovisning publicerar AcadeMedia också sin årliga kvalitetsrapport. Där beskriver vi hur vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, vilka områden som utvecklats väl under året och vad som behöver göras framåt. Rapporten innehåller också våra kvalitetsresultat på koncernnivå. Resultaten för våra olika huvudmän/verksamheter finns på deras respektive hemsidor.

AcadeMedias första kvalitetsrapport kom ut 2011. Vi publicerar nu vår åttonde kvalitetsrapport i ordningen. Samtliga kvalitetsrapporter finns att läsa på AcadeMedias hemsida. Varje år skickas den nya rapporten ut till ett antal intressenter i antingen tryckt eller digital form. Bland dem som får den finns riksdagsledamöter, myndighetspersoner, opinionsbildare och media.

Hälsa och trygghet/säkerhet

För att våra barn, elever, vuxendeltagare och medarbetare ska utvecklas och trivas krävs att vi har en arbetsmiljö som främjar god hälsa, och som är trygg och säker. Trygghet och studiero är två av de viktigaste frågorna för goda studieresultat, frågan är därför fundamental för hela vår verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

Tyngden i vårt arbetsmiljöarbete slås fast i inledningen av vår arbetsmiljöpolicy. Där står ”En god arbetsmiljö är en konkurrensfråga och därmed även en strategisk fråga för AcadeMedia och dess verksamheter”.

Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare och elever/deltagare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Personsäkerhetspolicy

För att alla medarbetare ska veta hur vi ser på, och hur vi agerar i, säkerhetsfrågor har vi en personsäkerhetspolicy. Våra medarbetare utför ett arbete som påverkar många män­niskor. I detta arbete måste man ibland lämna besked, eller hantera situationer, som kan vara känslomässigt påfrestande eller svårhanterliga av andra skäl. Det händer allt oftare att människor vi möter i vårt arbete tappar kontrollen. En liten del av dem som tappar kontrollen riktar hot mot våra anställda, eller utsätter dem för stalkning eller andra situationer som upplevs som obehagliga. Vår personsäkerhetspolicy ger alla arbetsplatser inom AcadeMedia verktyg för hur sådana situationer ska hanteras. Policyn ligger på AcadeMedias öppna medarbetarwebb, den är alltså fri att använda även för andra, i delar eller i sin helhet.

Utbildning för att minimera konsekvenser

Förra verksamhetsåret påbörjade AcadeMedia en utbildningsinsats i PDV, en polisterm som är en förkortning av Pågående Dödligt Våld. Definitionen av PDV är en eller flera gärningspersoner som vill döda så många som möjligt, på så kort tid som möjligt. Syftet med utbildningen är att ge samtliga medarbetare på våra grund- och gymnasieskolor kunskap och insikt för att minimera skadan vid sådana attacker. Närmare 6 000 medarbetare har nu gått utbildningen. Trots att ämnet är svårt och obehagligt att tänka på och prata öppet om, är utbildningen mycket uppskattad med toppbetyg från deltagarna.

Nyinrättad funktion – Trygghetsdirektör

Den 1 december 2018 inrättades tjänsten som trygghetsdirektör, med ansvar för trygghets- och säkerhetsfrågor. I ansvaret ligger allt från krisledning till fysisk säkerhet på förskolor och skolor, samt hanteringen av AcadeMedias visselblåsarstjänst. Rollen som trygghetsdirektör innehas av Paula Hammerskog, som tidigare varit kommunikationsdirektör i koncernen. Även i det uppdraget hade hon ansvar för krisledning och frågor om säkerhet på våra enheter.

Antalet incidenter i verksamheterna ökar. Det beror dels på att AcadeMedia växer, dels på att samhället förändras och samhällets konflikter märks även hos oss. Arbetet under året har varit både strategiskt och operativt. Målet med funktionen är främst att förebygga, det viktigaste verktyget i det förebyggande arbetet är utbildning. Hur hindrar man konflikter från att eskalera? Hur agerar man i en plötsligt uppflammande situation?

Majoriteten av ärendena handlar om hot, konflikthantering och grundläggande trygghetsfrågor. Om en enhet blir mindre och mindre trygg, och denna gradvisa förändring upptäcks för sent, är det svårt att vända utvecklingen. Att agera tidigt kan vara avgörande för enhetens framtid.

Styrdokument

Samtliga utbildningsformer styrs av de lagar och regelverk som gäller i de länder där vi verkar, alltså Sverige, Norge och Tyskland. Tyskland har olika regelverk i olika förbundsländer. I Sverige, där AcadeMedia har sin största och bredaste verksamhet, är det skollagen, olika förordningar, läroplanerna för de olika skolformerna samt kursplanerna som styr. Dessa är bindande.

AcadeMedia strävar alltid efter att 100% av våra elever och deltagare ska nå utbildningens mål. Därför har vi också ett antal egna riktlinjer som förtydligar hur vi rent praktiskt arbetar med olika frågor. Ett exempel på ett sådant internt dokument är de grundläggande principer för likvärdig bedömning och betygsättning som finns publicerade på AcadeMedias öppna medarbetarwebb.