Intressentdialog och övriga samarbetspartners

AcadeMedias intressenter avgör vilka hållbarhetsområden som är särskilt viktiga för dem i relationen med AcadeMedia. Våra intressenter listas härintill. Med hjälp av deras frågor och inspel har vi tagit fram en väsentlighetsanalys där det framgår dels hur viktiga olika frågor är för våra intressenter, dels i vilken grad AcadeMedia kan påverka dem.

Intressentdialog

Samhällets förtroende är helt avgörande för AcadeMedias verksamhet, inte minst eftersom intäkterna till övervägande del kommer från offentliga medel. Öppen och proaktiv kommunikation är en självklar del av AcadeMedias arbetssätt. Öppenheten visar vi genom att dela med oss  i sociala medier och ha en hög tillgänglighet för traditionella medier. Vi väljer också att ge omvärlden insyn i vår verksamhet och våra policyer genom att stora delar av
AcadeMedias intranät (medarbetarwebben) är publikt.

Risker i omvärlden

Hur vi hanterar olika typer av risker i vår verksamhet är en viktig fråga i vår intressentdialog. Syftet med detta arbete är att förekomma och/eller minimera risker och skador. För att göra det pågår ett ständigt arbete med att identifiera, hantera och rapportera olika typer av risker, såväl på strategisk, operativ som finansiell nivå. Två av de tydligaste riskerna ur ett hållbarhetsperspektiv är risker relaterade till försörjning av kvalificerade medarbetare (kompetensbrist) och risker relaterade till lokaler. Ändamålsenliga lokaler är en grundförutsättning för både befintliga och nya skolor. Brist på ändamålsenliga lokaler skapar problem med arbetsmiljö, trygghet och studiero samt långsiktighet. Sammantaget riskerar vi påverkan på både den enskilda enhetens, verksamhetens och koncernens varumärke vilket i sin tur kan få stor påverkan både på medarbetare (enskilt och som grupp) och på oss som företag.

En utförlig beskrivning av våra risker och hur de hanteras finns i förvaltningsberättelsen.

För att minimera skadan vid en eventuell kris finns planer för krishantering på flera olika nivåer i koncernen. På varje enhet finns krisansvariga, som till sin hjälp har krisledare på verksamhets- och koncernnivå. De planer som finns, och övningar som görs, ska säkerhetställa en god beredskap, och en god förmåga, som ska minska den akuta skadan i situationer där den normala organisationen, och de normala rutinerna, inte räcker till.

En hållbar leverantörskedja

AcadeMedia i Sverige beställer i huvudsak varor och tjänster från drygt 200 ramavtalsleverantörer. De tyska och norska verksamheten har liknande system med centrala avtal.

I våra ramavtal finns flera krav som ingår i vårt hållbarhetsarbete. De ska bland annat följa vår uppförandekod, de ska också ge relevanta garantier för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet utan störningar. För vissa verksamhetskritiska system, som exempelvis WAN (Wide Area Network, alltså datornätverk som täcker en hel region) har vi dubbla leverantörer som kan täcka upp för varandra om ett av dem skulle gå ner. För våra centrala IT-system har vi krav på leverantörer när det gäller bland annat upptid, svarstid, acceptabel dataförlust, backup och återställningstider. Vi arbetar ständigt med att värdera olika risker i våra IT-system, och i att i vår kontinuitetsplanering också värdera vilka system som är absolut mest kritiska, för att kunna prioritera rätt vid riktigt stora avbrott.

En annan känslig del av vår leverantörskedja är matleveranser, oavsett om det handlar om råvaror till våra egna kök, eller om det gäller färdiglagad mat som levereras till skolorna. För att säkra leveranser använder vi i största möjliga utsträckning stora ramavtalsleverantörer, vi har dessutom valt att arbeta med flera som i många fall kan täcka för varandra om en av dem skulle få problem. Vi har också ett antal egna kök som har kapacitet att hjälpa andra enheter än den där köket finns. Vi arbetar nära alla våra matleverantörer, leveranssäkerhet är en av de frågor som bevakas både av våra måltidsansvariga på huvudkontoret och av vår inköpsstab.

Samarbetspartners

AcadeMedia är ett av Europas största utbildningsföretag, och som sådant har vi ett stort ansvar att bidra till både branschen och samhället. Ett sätt att göra det är genom transparens, ett annat är att samarbeta med andra företag och organisationer.

Exempel på organisationer vi är medlemmar i:

  • Friskolornas Riksförbund i Sverige
  • PBL (Private Barnehagers Landsförbund) i Norge
  • Deutsche KiTA Verband
  • Almega Utbildningsföretagen
  • Ifous som är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola
  • Svenskt Näringsliv

På de kommande sidorna beskriver vi hur vi styr, vad vi driver samt vad som uppnåtts under året inom arbetet med våra viktigaste hållbarhetsfrågor inom lärande, medarbetare, miljö och transparens. Styrningen sker med policyer och uppföljning på koncernnivå, det är också där de övergripande målen och ambitionerna sätts. Det operativa, och därmed konkreta, arbetet för att vi ska lyckas bedrivs dock på alla våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningsenheter. Det är där, i mötet med varje individ, som det viktigaste arbetet görs för att vi ska nå FN:s fjärde  globala mål, ”God utbildning för alla”.

Skapat och fördelat ekonomiskt värde

AcadeMedia erbjuder utbildning för 180 000 personer varje dag. Vi är också arbetsplats för 16 900 medarbetare. Vi hyr totalt knappt
850 000 m2 och av cirka 560 hyresvärdar i Sverige, Norge och Tyskland. Vi betalar löner och skatt, skatt som gynnar våra medarbetare, samhället och den offentliga ekonomin. Detta skapar flöden, och ett välstånd, som påverkar alla AcadeMedias intressenter.

Skatt är en viktig hållbarhetsfråga för alla samhällen och dess medborgare. AcadeMedia har sedan 2014 en skattepolicy vars viktigaste delar lyder:

”AcadeMedia ska följa lagar och regler i skattelagstiftningen i de länder där vi verkar. I de områden där reglerna är otydliga ska koncernen agera klokt, försiktigt och transparent.

AcadeMedia ska vara affärsmässigt i synen på sin skattekostnad men samtidigt inte agera i gråzoner eller ägna sig åt aggressiv skatteplanering. Med aggressiv skatteplanering avses transaktioner som inte har något affärsmässigt syfte annat än att minska skatten eller transaktioner som kan äventyra AcadeMedias rykte och anseende som ansvarsfull samhällsaktör.”

Intressent Kanal för dialogViktiga frågor för intressentgruppen
Barn, elever, vuxen­studerande och vårdnadshavareMed engagerade medarbetare och bra studiemiljöer rustar vi våra barn, elever och vuxenstuderande med kunskap och bildning för att forma sin egen framtid - Change through Education. Dagliga möten på förskola, skola och utbildningsenhet.
Utvecklingssamtal
Mentorstid
Föräldramöten
Lärplattformar
Sociala medier
Mässor och andra öppna arenor
Utbildning av hög kvalitet
Trygghet och studiero
Kunniga och engagerade medarbetare
Låg personalomsättning
Elevhälsa
Möjlighet att påverka/lyhördhet
Bra mat
MedarbetareAcadeMedia ska rekrytera, utveckla och motivera de bästa pedagogerna och skolledarna. Vi vill även skapa en effektiv organisation och ett ständigt kollegialt lärande.Möten
Internkommunikation
Medarbetarsamtal
Medarbetar­undersökningar
Fackliga möten
Internutbildningar
Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa
Möjlighet att påverka/lyhördhet
Kompetensutveckling
Ledarskap
Attrahera och utveckla medarbetare
LeverantörerAcadeMedia ska föregå med gott exempel och med hjälp av vår storlek förhandla fram goda villkor både vad gäller ekonomi och hållbarhet i de avtal vi sluter. Upphandlingar
Inköp
Möten
Uppföljningar
Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa
Anti-korruption och mutor
Miljö/hållbarhet
ÄgareAcadeMedia ska skapa en långsiktigt hållbar verksamhet och en sund avkastning till sina ägare. Möten
Styrelserepresentation
Årsstämma
Finansiella rapporter
Investerarpresentationer
Sund och hållbar tillväxt och lönsamhet
Attrahera och utveckla medarbetare
Transparens
Ansvarsfullt agerande från ledning och styrelse
SamhälleAcadeMedia ska genom lyhördhet, hög transparens och god tillgänglighet leva upp till samhällets förväntningar.
AcadeMedia ska också bidra till samhällets behov av kompetenta medborgare genom att tillhandahålla relevanta utbildningar av hög kvalitet.
Traditionell massmedia
Sociala medier
Möten och seminarier
Högkvalitativ utbildning
Utveckling av framtidens skola
Ansvarsfull användning av skattemedel
Låg personalomsättning
Transparens
Elevhälsa