AcadeMedias koppling till FN:s globala mål

Mål 1. Ingen fattigdom
Utbildning är en av de viktigaste vägarna ur fattigdom, oavsett om fattigdomen är ekonomisk, eller om den handlar om brist på frihet, hälsa eller trygghet.

Mål 3. Hälsa och välbefinnande
Psykisk ohälsa bland unga är ett växande samhällsproblem. Skolan är helt central i att vända den kurvan. Barn och unga rör sig också allt mindre, även där är skolan en viktig resurs.

Mål 4. God utbildning för alla
Hela AcadeMedias kärnverksamhet handlar om just detta.

Mål 5. Jämställdhet
Samtliga länder där vi verkar har detta inskrivet i sina nationella regelsystem. Förskolan och skolan ska bidra till jämställdhet.

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, med stort fokus på medarbetarnas välmående. Vi ska också bidra till den ekonomiska tillväxten i Sverige, både genom att vi utbildar människor, och genom att vi är ett framgångsrikt företag.

Mål 10. Minskad ojämlikhet
Ingen ska lämnas utanför, ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. I Sverige kallar vi det ”likvärdig skola”.

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna
Som tjänsteföretag är AcadeMedias klimatavtryck förhållandevis litet. Samarbete med hyresvärdar om miljöanpassade hyreskontrakt, hög medvetenhet om klimatsmart resande och ett ständigt förbättringsarbete när det gäller bland annat matsvinn på våra enheter gör dock skillnad.

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen
Utbildning handlar inte bara om att få kunskap i olika ämnen. Det handlar också om värderingar. Människors lika värde och allas rätt till frihet från våld är värderingar som genomsyrar både oss som företag, och den undervisning som bedrivs.