Risker relaterade till skolpeng och konjunktur
Merparten av AcadeMedias intäkter kommer från offentliga medel. Tillgången till dessa medel är beroende av prioriteringar i samhället och av den allmänna konjunkturen i Sverige, Norge, Tyskland och övriga världen. En djup och långvarig konjunkturnedgång kan innebära minskade skatteintäkter och därmed minskade möjligheter att med offentliga medel finansiera nuvarande generösa utbildningssystem. Detta, tillsammans med andra förändringar i respektive kommuns budgetar och anslag till utbildning kan leda till lägre ersättningar per utbildningsinsats, vilket slår mot hela marknaden och därmed AcadeMedia.

En begränsad del av intäkterna inom förskola i Sverige, Norge och Tyskland samt fritidsverksamheten inom grundskolan kommer från privat finansiering i form av föräldraintäkter som också kan påverkas negativt av en allmän ekonomisk nedgång.

Politiska risker
Offentligt finansierade friskolor har varit och är föremål för betydande granskningar från bland annat myndigheter och media.

Eventuell framtida lagstiftning som begränsar fristående utbildningsaktörers möjligheter till etablering, kostnadstäckning och/eller vinst skulle kunna få en väsentligt negativ inverkan på koncernens möjlighet att bedriva sin verksamhet och därmed negativt påverka koncernens finansiella ställning och resultat.

Förslag som begränsar bolagets möjlighet att dela ut vinst till aktieägare kan få stora negativa effekter på AcadeMedias aktie- och marknadsvärde.

För närvarande finns det ingen politisk majoritet som vill begränsa friskolor och vinster, men frågan är känslig och det pågår sedan den 5 mars 2015 en statlig utredning med syfte att undersöka välfärdssektorn i Sverige. Utredningen ska bland annat undersöka och lämna förslag kring hur reglerna för offentliga medel för driften av skattefinansierad välfärd, såsom utbildningsverksamhet, ska utformas så att medlen kommer brukarna till godo och överskotten som huvudregel återförs till verksamheten.

Förändring av lagar och regelverk
AcadeMedia verkar på en starkt reglerad marknad. Brott mot lagar och regler kan medföra inskränkningar, ökade operativa kostnader eller andra ökade kostnader till följd av böter eller andra påföljder samt till att koncernens motparter ges rätt att säga upp eller ändra avtal som ingåtts med koncernen.

Den politiska, ekonomiska och regulatoriska miljön är föränderlig och politiska faktorer och/eller politiska beslut skulle kunna ha en negativ inverkan på koncernens lönsamhet.

AcadeMedia är beroende av nationella myndigheter inom utbildningssektorn
Koncernens verksamhet är beroende av olika ersättningssystem och prisbeslut som fastställs av lokala, regionala och nationella myndigheter. Enligt lag ska lika villkor gälla mellan verksamhet som bedrivs i kommunal regi och verksamhet som bedrivs av fristående aktör. Kommunernas prissättningsprocess varierar emellertid kraftigt dels mellan olika kommuner, dels över tid. Priserna baseras på kommunernas budget och satsningar på utbildning, vilket gör att priser både kan öka och minska från år till år för en specifik kommun. Förändringar kan genomföras med kort varsel.

Det finns vidare en risk att generella kostnadsökningar, såsom ökade kostnader för sociala avgifter för unga och högre lärarlöner, inte får omedelbart genomslag i den offentliga ersättningen. AcadeMedia kan därmed drabbas av avsevärt högre kostnader, men kan inte alltid påräkna att få ersättning för detta när kostnaderna uppkommer, utan först i ett senare skede via exempelvis skolpengen.