Kreditrisker
Verksamheten har ett positivt kassaflöde och skolsystemets modell med förskottsbetalning innebär att verksamheten har ett negativt rörelsekapital. Koncernens största rörelsetillgångar utgörs av kundfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kundförluster kan uppkomma i en affärsrelation eller uppkommen tvist efter att kunden hamnat på obestånd. Koncernens fordringar är nästan uteslutande mot stat, kommun och myndigheter, där risken för obestånd är liten, varför AcadeMedias kreditrisk bedöms som låg.

Risker relaterade till lån
Koncernen har externa lån från nordiska kreditinstitut. Därutöver har koncernen finansiella leasingavtal. Genom dessa lån föreligger finansiella risker i form av brott mot kovenanter (särskilda lånevillkor), ränte- och amorteringsåtaganden gentemot kreditinstituten. Verksamhetens goda kassaflöde, löpande likviditetsprognoser och kvartalsvisa avstämningar med kreditinstituten gör att den finansiella risken är begränsad och hanteras effektivt.

Valutarisker
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Sverige och intäkts- och betalningsflödena är därmed till största delen i svensk valuta. En del av koncernens tillgångar, skulder, omsättning och kostnader är i andra valutor än SEK, främst i NOK och EUR såvitt avser koncernens norska och tyska verksamheter. De norska respektive tyska dotterbolagens redovisningar måste således räknas om till SEK vid upprättandet av koncernens räkenskaper. Det finns därmed en viss valutarisk i omräkningen till svenska kronor.