Variationer i efterfrågan och elevtal
Efterfrågan på utbildningstjänster följer demografiska faktorer och de stora trenderna i samhället och inom utbildningsväsendet. En växande befolkning, samhällets vilja till ökade investeringar i utbildningstjänster kombinerat med allmänhetens positiva inställning till valfrihet inom utbildning och fristående utbildningsaktörer driver efterfrågan på fristående aktörers utbildningstjänster. Detta har lett till att allt fler elever söker sig till friskolor och AcadeMedia.

AcadeMedia konkurrerar med såväl offentliga som fristående utbildningsaktörer. Skulle koncernen tappa i anseende och attraktivitet kan detta leda till lägre elev- och deltagarantal, vilket slår mot omsättning och lönsamhet. AcadeMedia har ett gott anseende och arbetar systematiskt med kvalitetsutveckling inom samtliga segment och verksamheter.

Skulle efterfrågan på koncernens utbildningstjänster minska liksom elevtalen så kan det få negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Risker relaterade till försörjning av kvalificerade medarbetare och lönekostnader
AcadeMedias verksamhet är personalintensiv och 2014/15 stod personalkostnader för 63 procent av kostnadsmassan. Välutbildad personal, inklusive ledningspersoner, lärare, förskolepedagoger och övrig personal är en kritisk framgångsfaktor för att kunna erbjuda hög kvalitet i undervisningen samt för att ha relevanta tillstånd inom AcadeMedias verksamheter.

Ökade behörighetskrav för lärare har, i kombination med en generell lärarbrist och politiskt tryck, pressat lärarlönerna uppåt. Löneökningar, delvis framförhandlade på central nivå, utan eller med begränsad inblandning från AcadeMedia, kan medföra ökade kostnader. Enligt svensk lagstiftning om lika villkor för fristående och kommunala aktörer ska detta inte drabba AcadeMedia, då skolpengen ska kompensera för löneökningar, men det kan inte garanteras att eventuella löneökningar omedelbart, eller överhuvudtaget, kompenseras genom motsvarande höjning av skolpengen.

AcadeMedia har mycket kompetenta medarbetare och bedriver fortlöpande kompetensutveckling. Det finns dock alltid risk för att enskilda medarbetarna inte presterar i enlighet med koncernens kvalitetskrav. AcadeMedia följer noga upp hur verksamheten utvecklas och har kapacitet för att ta hand om medarbetarutveckling på ett effektivt sätt.

Till följd av koncernens decentraliserade verksamhetsstruktur är AcadeMedia beroende av att chefer för verksamhetssegmenten, utbildningsdirektörer och rektorer för de olika verksamheterna säkerställer att medarbetarnas prestationer är i linje med uppställda krav och interna riktlinjer.

Ur ett affärsmässigt perspektiv är det mycket viktigt för AcadeMedia att ha goda relationer med sina medarbetare. Precis som i alla verksamheter förekommer emellertid regelmässigt konflikter och diskussioner i denna samverkan och det finns en risk att AcadeMedia tvister och meningsskiljaktigheter kan uppstå framöver, vilket kan resultera i strejker eller andra störningar.

Risker relaterade till kvalitetsbrister
Den utbildningsverksamhet som koncernen bedriver granskas och kontrolleras av bland annat Skolinspektionen, kommuner och övriga upphandlare där bolaget ingår avtal. AcadeMedia följer löpande upp verksamheten för att försäkra att verksamheterna lever upp till koncernens höga kvalitetskrav. AcadeMedia ser även till att verksamheterna bedrivs i enlighet med ingångna avtal samt tillämpliga lagar och regler. Brist i den interna verksamhetskontrollen kan leda till böter, vite eller andra påföljder samt leda till negativ publicitet och sämre attraktivitet för koncernens utbildningsverksamheter.

AcadeMedias anseende och varumärke
Skolan och utbildning påverkar människors framtid och det finns ett stort engagemang och intresse från såväl elever, föräldrar, myndigheter, media och andra intressenter.

Missnöje med verksamheten eller regelöverträdelser kan innebära att enskilda skolor anmäls till Skolinspektionen vilket kan leda till granskning och att rättsliga åtgärder vidtas mot koncernen och dess utbildningar.

Regelöverträdelser eller upplevda missförhållanden kan dessutom snabbt spridas i media och leda till omfattande negativ publicitet vilket också kan skada enskilda skolor och varumärkens anseende. Ett dåligt anseende för en viss skola försämrar möjligheten att attrahera nya elever till den enskilda skolan och har därmed begränsad effekt på koncernens omsättning och resultat. AcadeMedia har dock en beredskap för att snabbt och kraftfullt agera och hantera om eventuella anseenderisker uppstår. En större och illa hanterad negativ händelse kan skada AcadeMedia-koncernens anseende. Koncernens omfattande kvalitetsarbete, kvalitetsuppföljning och erfarenhetsutbyte minskar risken för anseendekriser i större skala.

Negativ publicitet skapad av missförhållanden hos andra privata utbildningsföretag kan påverka AcadeMedia indirekt genom att friskolor i allmänhet tappar i anseende och att såväl myndigheter och allmänheten blir mindre villiga tillåta eller nyttja utbildningstjänster i fristående regi.

Tillstånd
Koncernen har tillstånd att bedriva friskolor på förskole-, grundskole- och gymnasienivå. Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för grund- och gymnasieskolor gör löpande inspektioner av koncernens olika skolor. Genomförd skolinspektion kan leda till förslag om åtgärder. Lämnade förslag åtgärdas i normalfallet omedelbart. Om inte skolorna följer Skolinspektionens anvisningar kan, vite utdömas eller tillståndet att bedriva skolverksamhet återkallas.

Ansvaret för att leva upp till skollagens och skolinspektionens krav är delegerat från huvudman till rektor, men koordinering sker på koncernnivå i syfte att utveckla och säkerställa att regler efterlevs.

Tillstånd att bedriva förskola i Sverige eller Norge ges av respektive kommun.

Inom vuxenverksamheten regleras villkoren och kvalitetskraven för utbildningen i det avtal bolaget har med arbetsförmedlingen eller kommunen.

Ansvars- och egendomsrisker
Eventuella fel och brister i verksamheten kan leda till skadeståndskrav. Koncernen har ett centralt koordinerat försäkringsskydd och tillgång till extern försäkringsrådgivare. Koncernen har ett fullgott försäkringsskydd och den direkta risken bedöms därmed vara begränsad.