Exponering för risker är en naturlig del av en affärsverksamhet och därför har AcadeMedia en plan för riskhantering. Fokus ligger på att identifiera risker, förebygga att risker uppkommer samt att förbereda handlingsplaner som gör det möjligt att begränsa eventuella skador som dessa risker kan orsaka.

Flera risker kan elimineras genom interna rutiner medan andra, som i högre utsträckning ligger utanför bolagets kontroll, minimeras med hjälp av olika policys,  handlingsplaner och träning.

AcadeMedia kategoriserar risker som operativa, externa och finansiella.

Det kan finnas för bolaget idag okända risker som kan få väsentlig betydelse för bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat.