NyckeltalDefinitionSyfte
Antal barn/eleverGenomsnittligt antal inskrivna barn/elever under angiven period. Deltagare i vuxenutbildning räknas inte in i koncernens totala siffror för antal barn/elever.Antal barn/elever är den viktigaste drivaren för intäkter.
Antal skolenheterAvser antal förskolor, grundskolor och/eller gymnasieskolor verksamma i perioden. Integrerade enheter med både för- och grundskola räknas som två enheter då dessa har varsitt tillstånd.Antal skolenheter visar hur bolaget växer över tid genom nystarter och förvärv minus nedläggningar.
Antal årsanställdaGenomsnittligt antal årsanställda under perioden heltidsekvivalenter (FTE). Antal anställda är den största kostnadsdrivaren för bolaget.
Avkastning på eget kapital Periodens resultat för den senaste 12-månadersperioden delat med genomsnittligt eget kapital (IB+UB)/2. Avkastning på eget kapital är ett lönsamhetsmått som används för att ställa resultatet i relation till aktieägarnas insatta och upparbetade kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital Justerat rörelseresultat (EBIT) för den senaste 12-månadersperioden plus ränteintäkter delat med genomsnittligt sysselsatt kapital (IB+UB)/2. Avkastning på sysselsatt kapital är ett lönsamhetsmått som används för att ställa resultatet i relation till det kapital som behövs för att driva verksamheten.
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar. EBITDA används för att mäta resultatet från den löpande verksamheten, oberoende av avskrivningar.
EBITDA-marginalEBITDA i procent av nettoomsättningen.EBITDA-marginal används för att ställa EBITDA i relation till omsättningen.
FinansnettoFinansiella intäkter minskat med finansiella kostnader.Används för att beskriva resultatet av bolagets finansiella aktiviteter.
Förvärvad tillväxtÖkning av nettoomsättning hänförlig till större bolag och verksamheter förvärvade de senaste 12 månaderna.Visar vilken tillväxttakt som genererats från förvärv, till skillnad från organisk tillväxt och valutakurseffekter.
Förvärvsrelaterade avskrivningarAvskrivning av förvärvsrelaterade avskrivningsbara övervärden.Visar hur förvärvade övervärden påverkar avskrivningar. Till exempel varumärken och övervärden på fastigheter.
Justerad avkastning på sysselsatt kapitalJusterad EBIT + ränteintäkter för den senaste 12-månadersperioden delat med genomsnittligt sysselsatt kapital (IB+UB)/2.Justerad avkastning på sysselsatt kapital används för att ställa det justerade rörelseresultatet i förhållande total kapitalbindning oavsett finansieringsform.
Justerad EBITDARörelseresultat före avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive jämförelsestörande poster.Justerad EBITDA används för att mäta det underliggande resultatet från den löpande verksamheten, oberoende av avskrivningar och utan störningar från jämförelsestörande poster.
Justerad EBIT-marginalJusterad EBIT i procent av nettoomsättningen.Justerad EBIT-marginal ställer det underliggande rörelseresultatet i relation till omsättningen.
Justerad NettoskuldNettoskuld med avdrag för fastighetsrelaterade lån, dvs. lån i norska husbanken, bygglån för pågående byggprojekt och övriga fastighetslån i Norge.Justerad Nettoskuld syftar till att visa den del av lånen som utgör finansieringen av rörelsen, medan fastighetslånen är kopplade till en byggnadstillgång som kan skiljas av och säljas.
Justerad Nettoskuld/Justerad EBITDAJusterad nettoskuld dividerat med justerad EBITDA för den senaste 12-månadersperioden.Nettoskuld/justerad EBITDA är ett teoretiskt mått på hur många år det skulle ta att med nuvarande intjäning exklusive jämförelsestörande poster (justerad EBITDA) betala av bolagets skulder exklusive fastighetsrelaterade lån.
Justerat rörelseresultat EBITRörelseresultat (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster.Justerad EBIT används för att få en bättre bild av det underliggande rörelseresultatet.
Jämförelsestörande posterJämförelsestörande poster är intäkter och kostnader av jämförelsestörande karaktär såsom större retroaktiva ersättningar hänförliga till tidigare verksamhetsår, poster relaterade till fastigheter såsom realisationsvinst vid försäljning eller större fastighetsskador som inte täcks av företagsförsäkring, rådgivningskostnader vid större förvärv eller kapitalanskaffningar, större integrationskostnader till följd av förvärv eller omorganisationer enligt fastställd plan samt kostnader som följer av strategiska beslut och större omstruktureringar som leder till avveckling av enheter.Jämförelsestörande poster används för att tydliggöra de resultatposter som ej ingår i den löpande verksamheten för att skapa en tydligare bild av den underliggande resultattutvecklingen.
Kassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital och före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamhet.Kassaflöde från den löpande verksamheten används som ett mått på det kassaflöde som bolaget genererar före investeringar och finansiering.
Kassaflöde från investeringarKassaflöde från investeringsverksamheten enligt kassaflödesanalysen. Detta inkluderar investeringar och avyttringar av byggnader, förvärv samt investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Investeringar finansierade med leasing ingår ej.Kassaflöde från investeringar används för att regelbundet mäta hur mycket kontanta medel som används för att upprätthålla verksamheten och för expansion.
NettomarginalPeriodens resultat i procent av nettoomsättningen.Nettomarginalen används för att mäta nettointjäningen i relation till omsättningen.
Nettoskuld Räntebärande skulder (korta och långa) med avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar (korta och långa). Nettoskulden används för att tydliggöra hur stor skulden är minus nuvarande likvida medel (som i teorin skulle kunna användas att amortera lån).
Nettoskuld/justerad EBITDA Nettoskuld (UB för perioden) dividerat med justerad EBITDA för den senaste 12-månadersperioden. Nettoskuld/justerad EBITDA är ett teoretiskt mått på hur många år det skulle ta att med nuvarande intjäning (EBITDA) betala av bolagets skulder inklusive fastighetsrelaterade lån.
Organisk tillväxt inklusive mindre förvärvOmsättningstillväxt exklusive större förvärv och förändringar i valutakurser.Koncernens tillväxtmål är att öka intäkterna med 5-7 procent inklusive mindre tilläggsförvärv. Syftet med nyckeltalet är därmed att följa upp koncernens tillväxtmål.
Personalomsättning Antal medarbetare som slutat under året i relation till genomsnittligt antal medarbetare. (Antal tillsvidare- och provanställda som slutat) / (Medelantal tillsvidare- och provanställda). Beräknat som ackumulerat för den perioden som rapporten avser.Personalomsättning används för att mäta hur stor andel av personalen som slutar och som måste ersättas varje år.
Resultat per aktiePeriodens resultat i SEK dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före/efter utspädning beräknas enligt IAS 33. Resultat per aktie används för att synliggöra hur mycket av periodens resultat varje aktie är berättigad till.
Räntetäckningsgrad Justerad EBIT för senaste 12 månader plus finansiella intäkter i förhållande till räntekostnader.Ränteteckningsgrad används för att mäta bolagets betalningsförmåga av räntekostnader.
Rörelsemarginal (EBIT-marginal)Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.Rörelsemarginalen visar hur stor andel av omsättningen som blir kvar efter rörelsens kostnader och som kan disponeras till andra ändamål.
Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat före finansnetto och skatt.Rörelseresultat (EBIT) används för att mäta det operativa resultatet före finansiering och skatt.
SjukfrånvaroKort- och långtidssjukfrånvaro omräknat till heltid delat med antal årsanställda (FTE). Beräknat som ett snitt över den perioden som rapporten avser.Sjukfrånvaro används för att mäta frånvaro av personal och ge indikationer om personalens hälsa.
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av bolagets totala tillgångar som finansieras av aktieägarna med eget kapital. En hög soliditet är ett mått på finansiell styrka.
Sysselsatt kapital Balansomslutning med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld. Alternativt: Eget kapital plus långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder. Sysselsatt kapital indikerar hur mycket kapital som behövs för att bedriva verksamheten oberoende av finansieringsform (lånat eller eget kapital).