Nyckeltalsdefinitioner

Antal barn/elever Genomsnittligt antal inskrivna barn/elever under angiven period. Deltagare i vuxenutbildning räknas inte in i koncernens totala siffror för antal barn/ elever.
Antal enheter Avser antal förskolor, grundskolor och/eller gymnasieskolor verksamma i perioden. Integrerade enheter med både för- och grundskola räknas som två enheter då dessa har varsitt tillstånd.
Antal årsanställda Genomsnittligt antal årsanställda under perioden heltidsekvivalenter (FTE).
EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar.
EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättningen.
Investeringar I tidigare finansiella rapporter benämnt ”CaPex”. Måttet inkluderar investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar (exklusive fastigheter i Norge) och inventarier, inklusive investeringar finansierade med leasing.
Justerad EBIT Rörelseresultat före finansnetto och skatt exklusive jämförelsestörande poster.
Justerad EBIT-marginal Justerad EBIT i procent av nettoomsättningen.
Justerad EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive jämförelsestörande poster och före finansnetto och skatt. Justerad EBIT i procent av nettoomsättningen.
Justerad EBITDA-marginal Justerad EBITDA i procent av nettoomsättningen.
Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster särredovisas för att tydliggöra utvecklingen i den underliggande verksamheten. Jämförelsestörande poster är poster relaterade till fastigheter såsom realisationsvinst vid försäljning eller fastighetsskador som inte täcks av företagsförsäkring, rådgivningskostnader vid förvärv, avgångsvederlag till ledande befattningshavare, större integrationskostnader till följd av förvärv samt kostnader som följer av strategiska beslut och större omstruktureringsåtgärder som leder till avveckling av verksamheter.
Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital och före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamhet.
Nettoskuld Räntebärande skulder (korta och långa) med avdrag för likvida medel.
Personalomsättning Antal medarbetare som slutat under perioden i relation till genomsnittligt antal medarbetare. (Antal tillsvidare- och provanställda som slutat) / (Medelantal tillsvidare- och provanställda). Beräknat som ackumulerat för den perioden som rapporten avser.
Resultat per aktie Periodens resultat i SEK dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före/efter utspädning.
Räntetäckningsgrad Justerad EBIT för senaste tolv månader plus finansiella intäkter i förhållande till räntekostnader.
Rörelsemarginal (EBIT-marginal) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före finansnetto och skatt.
Sjukfrånvaro Kort- och långtidssjukfrånvaro omräknat till heltid delat med antal årsanställda (FTE). Beräknat som ett snitt över den perioden som rapporten avser.
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Sysselsatt kapital Balansomslutning med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld. Alternativt: Eget kapital plus långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder.