AcadeMedia påverkas i stor utsträckning av införandet av IFRS16 som innebär att alla hyresavtal ska balansföras som leasingtillgångar respektive skulder. Flera viktiga nyckeltal har samma definition som tidigare, dvs är opåverkade av IFRS 16. AcadeMedia har en prospektiv tillämpning vilket innebär att föregående års räkenskaper ej har omräknats. Det innebär att vissa nyckeltal som avkastning på eget kapital och sysselsatt kapital endast kan beräknas exklusive IFRS 16.

 

NyckeltalDefinitionSyfte
Antal barn/eleverGenomsnittligt antal inskrivna barn/elever under angiven period. Deltagare i vuxenutbildning räknas inte in i koncernens totala siffror för antal barn/elever.Antal barn/elever är den viktigaste drivaren för intäkter.
Antal skolenheterAvser antal förskolor, grundskolor och/eller gymnasieskolor verksamma i perioden. Integrerade enheter med både för- och grundskola räknas som två enheter då dessa har varsitt tillstånd.Antal skolenheter visar hur bolaget växer över tid genom nystarter och förvärv minus nedläggningar.
Antal årsanställdaGenomsnittligt antal årsanställda under perioden heltidsekvivalenter (FTE). Antal anställda är den största kostnadsdrivaren för bolaget.
Avkastning på eget kapital exkl IFRS16Periodens resultat för den senaste 12-månadersperioden exklusive IFRS16, delat med genomsnittligt eget kapital exkl IFRS16 (IB+UB)/2. Detta nyckeltal är opåverkat av IFRS16. Avkastning på eget kapital är ett lönsamhetsmått som används för att ställa resultatet i relation till aktieägarnas insatta och upparbetade kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital exkl IFRS16Justerat rörelseresultat (EBIT) för den senaste 12-månadersperioden plus ränteintäkter delat med genomsnittligt sysselsatt kapital exkl IFRS16 (IB+UB)/2. Detta nyckeltal är opåverkat av IFRS16.Avkastning på sysselsatt kapital är ett lönsamhetsmått som används för att ställa resultatet i relation till det kapital som behövs för att driva verksamheten.
EBITDA Rörelseresultat före alla avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar och nyttjanderättstillgångar. Detta nyckeltal är positivt påverkat av IFRS16 eftersom hyreskostnaderna är exkluderade. EBITDA används för att mäta resultatet från den löpande verksamheten, oberoende av avskrivningar.
EBITDA-marginalEBITDA i procent av nettoomsättningen. Detta nyckeltal är positivt påverkat av IFRS16 eftersom hyreskostnaderna är exkluderade.EBITDA-marginal används för att ställa EBITDA i relation till omsättningen.
Eget kapital exkl IFRS16Eget kapital exklusive effekter av IFRS16 som kommer via periodens resultat. Eget kapital exklusive IFRS16 används för att kunna beräkna avkastning på eget kapital på ett konsekvent sätt.
FinansnettoFinansiella intäkter minskat med finansiella kostnader . Detta nyckeltal är negativt påverkat av IFRS16 eftersom räntekostnader på nyttjanderättstillgångar är inkluderade.Används för att beskriva resultatet av bolagets finansiella aktiviteter.
Fritt kassaflödeKassaflöde från den operativa verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet minus investeringar i den löpande verksamheten. Men investeringar i den löpande verksamheten avses alla investeringar i materiella eller immateriella tillgångar utom byggnader och förvärv. Detta nyckeltal är opåverkat av IFRS16. Måttet visar hur mycket kassaflöde som rörelsen genererar efter att nödvändiga investeringar har gjorts. Detta kassaflöde kan disponeras för expansion, amortering av lån eller utdelning till exempel.
Förvärvad tillväxtÖkning av nettoomsättning hänförlig till större bolag och verksamheter förvärvade de senaste 12 månaderna.Visar vilken tillväxttakt som genererats från förvärv, till skillnad från organisk tillväxt och valutakurseffekter.
Förvärvsrelaterade avskrivningarAvskrivning av förvärvsrelaterade avskrivningsbara övervärden.Visar hur förvärvade övervärden påverkar avskrivningar. Till exempel varumärken och övervärden på fastigheter.
Justerad EBITDARörelseresultat EBIT före avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive jämförelsestörande poster och exklusive effekter av IFRS16. Nyckeltalet inkluderar således hyreskostnader och är opåverkat av IFRS16. Justerad EBITDA används för att mäta det underliggande resultatet från den löpande verksamheten, oberoende av avskrivningar och utan störningar från jämförelsestörande poster.
Justerad EBITDA-marginalJusterad EBITDA i procent av nettoomsättningen. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS16. Justerad EBITDA-marginal ställer det underliggande rörelseresultatet exklusive avskrivningar i relation till omsättningen.
Justerad NettoskuldNettoskuld med avdrag för fastighetsrelaterade. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS16.Justerad Nettoskuld syftar till att visa den del av lånen som utgör finansieringen av rörelsen, medan fastighetslånen är kopplade till en byggnadstillgång som kan skiljas av och säljas.
Justerad Nettoskuld/Justerad EBITDAJusterad nettoskuld dividerat med justerad EBITDA för den senaste 12-månadersperioden. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS16.Nettoskuld/justerad EBITDA är ett teoretiskt mått på hur många år det skulle ta att med nuvarande intjäning (justerad EBITDA) betala av bolagets skulder exklusive fastighetsrelaterade lån. Det visar belåningsgraden på rörelsen exklusive realtillgångar som fastigheter.
Justerat rörelseresultat EBITRörelseresultat (EBIT) exklusive jämförelsestörande poster och exklusive effekter av IFRS16. Nyckeltalet inkluderar hyreskostnader och är opåverkat av IFRS16.Justerad EBIT används för att få en bättre bild av det underliggande rörelseresultatet.
Justerad EBIT-marginalJusterad EBIT i procent av nettoomsättningen.Justerad EBIT-marginal ställer det underliggande rörelseresultatet i relation till omsättningen.
Jämförelsestörande posterJämförelsestörande poster är intäkter och kostnader av jämförelsestörande karaktär såsom större (>5 MSEK) retroaktiva ersättningar hänförliga till tidigare verksamhetsår, poster relaterade till fastigheter såsom realisationsvinst vid försäljning eller större fastighetsskador som inte täcks av företagsförsäkring, rådgivningskostnader vid större förvärv eller kapitalanskaffningar, större integrationskostnader till följd av förvärv eller omorganisationer enligt fastställd plan samt kostnader som följer av strategiska beslut och större omstruktureringar som leder till avveckling av enheter.Jämförelsestörande poster används för att tydliggöra de resultatposter som ej ingår i den löpande verksamheten för att skapa en tydligare bild av den underliggande resultatutvecklingen.
Kassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital och före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamhet. Detta mått är påverkat positivt av IFRS16 eftersom hyreskostnaderna exkluderats. Kassaflöde från den löpande verksamheten används som ett mått på det kassaflöde som bolaget genererar före investeringar och finansiering.
Kassaflöde från investeringarKassaflöde från investeringsverksamheten enligt kassaflödesanalysen. Detta inkluderar investeringar och avyttringar av byggnader, förvärv samt investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Investeringar finansierade med leasing ingår ej. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS16.Kassaflöde från investeringar används för att regelbundet mäta hur mycket kontanta medel som används för att upprätthålla verksamheten och för expansion.
Kassaflöde från finansieringKassaflöde från finansieringsverksamheten enligt kassaflödesanalysen. Detta inkluderar ökning/minskning av lån, erhållen/erlagd ränta, nyemission och utdelning. Detta mått är påverkat negativt av IFRS16 eftersom betald ränta och amortering av finansiell leasingskuld relaterat till nyttjanderättstillgångar ingår.Kassaflöde från finansiering används för att
Nettoskuld Räntebärande skulder (korta och långa) exklusive leasingskulder relaterat till nyttjanderättstillgångar med avdrag för likvida medel och räntebärande fordringar (korta och långa). Nyckeltalet är opåverkat av IFRS16. Nettoskulden används för att tydliggöra hur stor skulden är minus nuvarande likvida medel (som i teorin skulle kunna användas att amortera lån).
Nettoskuld/ Justerad EBITDA Nettoskuld (UB för perioden) dividerat med justerad EBITDA för den senaste 12-månadersperioden. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS16.Nettoskuld/ EBITDA är ett teoretiskt mått på hur många år det skulle ta att med nuvarande intjäning (EBITDA) betala av bolagets skulder inklusive fastighetsrelaterade lån.
Organisk tillväxt inklusive mindre förvärvOmsättningstillväxt exklusive större förvärv och förändringar i valutakurser.Koncernens tillväxtmål är att öka intäkterna med 5-7 procent inklusive mindre tilläggsförvärv. Syftet med nyckeltalet är därmed att följa upp koncernens tillväxtmål.
Personalomsättning Antal medarbetare som slutat under året i relation till genomsnittligt antal medarbetare. (Antal tillsvidare- och provanställda som slutat) / (Medelantal tillsvidare- och provanställda). Beräknat som ackumulerat för den perioden som rapporten avser.Personalomsättning används för att mäta hur stor andel av personalen som slutar och som måste ersättas varje år.
Resultat per aktiePeriodens resultat i SEK dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier före/efter utspädning beräknas enligt IAS 33. Nyckeltalet är påverkat av IFRS16 eftersom nettoresultatet är påverkat av eliminering av hyror och tillägg av avskrivningar och räntekostnader relaterat tillnyttjanderättstillgångar.Resultat per aktie används för att synliggöra hur mycket av periodens resultat varje aktie är berättigad till.
Resultat per aktie exkl IFRS 16Resultat per aktie exklusive effekterna av IFRS16. Syftet är att resultat per aktie enligt samma redovisningsprinciper som innan införandet av IFRS 16 för att skapa jämförbarhet över tid.
Räntetäckningsgrad exkl IFRS 16Justerad EBIT för senaste 12 månader plus finansiella intäkter i förhållande till räntekostnader exklusive räntekostnader hänförliga till nyttjanderättstillgångar. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS 16.Ränteteckningsgrad används för att mäta bolagets betalningsförmåga av räntekostnader.
Rörelsemarginal (EBIT-marginal)Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. I koncernen är detta mått påverkat av IFRS16. Segmentens EBIT är dock opåverkade.Rörelsemarginalen visar hur stor andel av omsättningen som blir kvar efter rörelsens kostnader och som kan disponeras till andra ändamål.
Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat före finansnetto och skatt. I koncernen är detta mått påverkat av IFRS16. Segmentens EBIT är dock opåverkade.Rörelseresultat (EBIT) används för att mäta det operativa resultatet före finansiering och skatt.
SjukfrånvaroKort- och långtidssjukfrånvaro omräknat till heltid delat med antal årsanställda (FTE). Beräknat som ett snitt över den perioden som rapporten avser.Sjukfrånvaro används för att mäta frånvaro av personal och ge indikationer om personalens hälsa.
Soliditet Eget kapital exklusive effekter av IFRS16 i procent av balansomslutningen exklusive IFRS16. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS 16. Soliditet visar hur stor andel av bolagets totala tillgångar som finansieras av aktieägarna med eget kapital. En hög soliditet är ett mått på finansiell styrka.
Sysselsatt kapital exkl IFRS16Balansomslutning med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder justerat för långa och korta leasingskulder relaterat tillnyttjanderättstillgångar och avsättningar samt uppskjuten skatteskuld. Alternativt: Eget kapital plus långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder men exklusive långa och korta leasingskulder relaterat tillnyttjanderättstillgångar. Nyckeltalet är opåverkat av IFRS16. Sysselsatt kapital indikerar hur mycket kapital som behövs för att bedriva verksamheten oberoende av finansieringsform (lånat eller eget kapital). Genom att exkludera IFRS16 effekten så uppnås kontinuitet i avkastningstalet.