Första kvartalet av koncernens räkenskapsår löper delvis under skolornas sommarlov. Under denna period, då ingen verksamhet bedrivs är koncernens intäkter lägre än övriga kvartal. Även kostnader är lägre då personalen har semester. Detta gäller även förskola Norge. Även inom segmentet vuxenutbildning är aktiviteten, liksom intäkterna, lägre under sommarmånaderna, men också under jul och nyår. Under samma perioder sker stora semester- och ferieuttag vilket medför minskade personalkostnader.

Lönejusteringar för koncernens personal sker årligen. Den största andelen av koncernens personal utgörs av lärare, för vilka årliga lönejusteringar genomförs från och med den 1 september efter vilket datum personalkostnaderna ökar utan att skolpengen höjs i motsvarande mån. Detta innebär att det andra kvartalet i räkenskapsåret normalt medför lägre marginaler. Skolpengen justeras istället först vid respektive årsskifte i både Sverige och Norge. Detta får till följd att intäkterna ökar utan någon egentlig förändring i kostnadsstrukturen under tredje och fjärde kvartalet.

Det fjärde kvartalet är normalt sett det resultatmässigt starkaste, dels av ovan nämnd anledning, dels då direkta kostnader för till exempel måltidsförsörjning minskar och semesterperioden börjar medan intäkterna inte minskar i samma takt. Inom segment för- och grundskolan förstärks den positiva effekten under det fjärde kvartalet av att barn tillkommer löpande under året, framförallt i maj och juni, varvid intäkterna ökar i motsvarande mån.

Förskolorna i Norge har en annorlunda säsongsutveckling som bland annat beror på de norska reglerna kring personaltäthet, där yngre barn kräver större personaltäthet än äldre barn. I början av hösten övergår de äldre barnen till grundskola och yngre barn kommer in i verksamheten. Detta leder till en ökad bemanning i syfte att möta personaltäthetskraven. Vid årsskiftet ökar barnomsorgspengen och personaltäthetskravet blir lägre som ett resultat av att de yngre barnen nu anses vara ett år äldre. Konsekvensen därav är att räkenskapsårets andra kvartal är årets svagaste kvartal inom segmentet, med noll eller till och med svagt negativt resultat.