Finansiell översikt

MSEK, där ej annat angesHelår
2015/162014/152013/142012/13
Nettoomsättning8 6118 1636 3725 125
EBITDA721720614514
Avskrivningar-186-203-164-139
Jämförelsestörande poster (ingår i EBITDA)-32-79-35-14
Rörelseresultat (EBIT)535517449376
Finansnetto-127-269-209-255
Resultat före skatt408248240121
Resultat efter skatt319222189128
Balansposter, MSEK
Anläggningstillgångar6 1915 8845 9454 151
Kortfristiga fordringar och varulager685671654537
Likvida medel331695562338
Långfristiga räntebärande skulder2 1112 6093 0202 308
Långfristiga ej räntebärande skulder16319713188
Kortfristiga räntebärande skulder573715469207
Kortfristiga ej räntebärande skulder1 3701 4251 352857
Eget Kapital2 9902 3042 1891 566
Balansomslutning7 2077 2507 1615 026
Sysselsatt kapital5 6745 6285 6794 082
Nettoskuld2 3422 6292 9272 178
Justerad nettoskuld1 8662 2952 5632 178
Nyckeltal
Rörelsemarginal (EBIT) % 6,2%6,3%7,1%7,3%
Justerad EBIT, MSEK568596485389
Justerad EBIT-marginal, %6,6%7,3%7,6%7,6%
Justerad EBITDA, MSEK753799649528
Justerad EBITDA-marginal, %8,7%9,8%10,2%10,3%
Nettomarginal %3,7%2,7%3,0%2,5%
Avkastning på sysselsatt kapital %, 12mån10,3%10,8%10,0%9,8%
Avkastning på eget kapital efter skatt %, 12mån12,1%9,9%10,1%8,5%
Soliditet %41,5%31,8%30,6%31,2%
Räntetäckningsgrad ggr4.52.82.71.8
Nettoskuld/Justerad EBITDA (12m)3.13.34.54.1
Justerad Nettoskuld/Justerad EBITDA (12m)2.52.93.94.1
Kassaflöde från investeringar-386-68-864-95
Antal årsanställda9 7049 1596 9976 087

Definitioner av nyckeltalen hittar du här.