AcadeMedias styrelse har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott vars arbete i första hand syftar till att bereda, övervaka och lämna råd till styrelsen. Utskotten begränsar inte styrelsens ansvar och uppgifter.

Revisionsutskott
Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, hålla sig informerat om resultatet av Revisorsnämndens kvalitetskontroll av bolagets revisor samt särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet har även till uppgift att utvärdera revisionsinsatsen och att ge denna information till valberedningen samt att biträda valberedningen vid framtagande av förslag till revisor och arvode till revisorerna

Revisionsutskottet sammanträder minst fyra gånger per år i samband med den finansiella rapporteringen samt en femte gång i det fjärde kvartalet. Revisionsutskottets arbete återrapporteras till styrelsen på nästkommande styrelsemöte.

Medlemmar i revisionsutskottet
Pia Rudengren (ordförande)
Anders Bulow
Johan Andersson
Patrik Adolfson (revisor)
Eva Medbrandt (revisor)

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även övervaka och utvärdera rörliga ersättningsmodeller för ledningen samt utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottets arbete återrapporteras till styrelsen på nästkommande styrelsemöte.

Medlemmar i ersättningsutskottet
Thomas Berglund (ordförande)
Johan Andersson
Silvija Seres

Kvalitetsutskott
Styrelsen har även tillsatt ett nytt utskott för frågor rörande kvalitet, studieresultat och digitalisering.

Medlemmar i kvalitetsutskottet
Silvija Seres (ordförande)
Thomas Berglund
Anki Bystedt
Håkan Sörman