För närvarande består bolagets styrelse av sju ordinarie ledamöter som valts av bolagsstämman och fyra arbetstagarrepresentanter, varav två är suppleanter.