Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Bolagets revisor är PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor. Vald på årsstämman 2018 för perioden intill slutet av årsstämman 2019. Patrik Adolfson (född 1973) är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer) och har kontorsadress c/o PwC, Torsgatan 21, 113 21 Stockholm.