AcadeMedias årsstämma äger rum tisdagen den 30 november 2021 i Stockholm.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till bolagsstamma@academedia.se. Förslag ska, för att bolaget ska få skälig tid att kunna ta in det i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit till bolaget senast den 12 oktober 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 12 oktober 2021.