AcadeMedias årsstämma hålls torsdagen den 26 november 2020 klockan 14:00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Registrering startar klockan 13:30. För fullständig information om årsstämman se den publicerade kallelsen.

Utvalda datum:

Avstämningsdag 18 november 2020
Sista dag för anmälan 20 november 2020
Sista dag för omregistrering av förvaltarregistrerade aktier 20 november 2020
Sista dag för poströstning 20 november 2020
Dag för årsstämma 26 november 2020

__________________________________________________________________________________

Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (Covid-19)

  • Med anledning av den pågående pandemin och med aktieägarnas hälsa i åtanke har AcadeMedia beslutat att vidta bland annat följande försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman:
  • Poströstning erbjuds med stöd av den tillfälliga lagen om bolagsstämmor.
  • Styrelsen föreslår att årsstämman ska kunna följas via webblänk.
  • Ingen förtäring av mat eller dryck kommer att erbjudas, och det kommer inte ske någon samling med styrelse och koncernledning före årsstämman.
  • VD:s presentation kring AcadeMedias verksamhet kommer att vara mycket kortfattad på årsstämman och i stället kommer det att publiceras en längre inspelad presentation på AcadeMedias webbplats samma dag som årsstämman hålls.
  • Aktieägare ges möjlighet att ställa frågor skriftligen före årsstämman.
  • Antalet närvarande styrelseledamöter, medlemmar av koncernledningen och andra anställda kommer att begränsas kraftigt och deras medverkan kan komma att ske via videolänk eller telefon.
  • Endast nödvändiga funktionärer kommer att delta på årsstämman och inga externa gäster kommer att bjudas in.

Mot bakgrund av myndigheternas rekommendationer vill AcadeMedia uppmana samtliga aktieägare att i första hand istället för att närvara fysiskt vid årsstämman använda sig av möjligheten till poströstning. Om antalet aktieägare som avser att delta fysiskt på årsstämman skulle överstiga vad som föreskrivs eller rekommenderas av relevanta myndigheter eller om styrelsen annars bedömer att årsstämman inte kan genomföras på ett tillräckligt säkert sätt kan årsstämman komma att ställas in med mycket kort varsel.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 november 2020,
  • dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 20 november 2020 (se nedan under Poströstning gällande anmälan genom poströstning).

Anmälan

Anmälan kan ske här men även göras per telefon 08-402 92 17, vardagar mellan kl 10.00 och 16.00, eller skriftligen via post till AcadeMedia AB (publ), c/o Euroclear Sweden, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 20 november 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Poströstning

AcadeMedias styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post och uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Notera att eventuella poströster ska ha inkommit via post till AcadeMedia AB (publ), c/o Euroclear Sweden, “Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm eller elektroniskt via GeneralMeetingServices@euroclear.eu senast kl 23.59 den 20 november 2020. Formulär för poströstning finner du här.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Elektronisk poströstning sker via följande länk.

Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst inkommit till AcadeMedia senast den 20 november 2020 behöver inte anmäla sig separat till årsstämman utan inkommen poströst räknas även som anmälan.

Frågor till AcadeMedias styrelse och VD

I syfte att hålla årsstämman kortfattad kommer en allmän frågestund inte att hållas på årsstämman. AcadeMedia uppmanar aktieägare att ställa frågor i förväg till styrelse/VD genom att skicka dessa via e-post till bolagsstamma@academedia.se, senast den 20 november 2020. AcadeMedias VD kommer att adressera frågor från aktieägarna i den presentation som läggs upp på denna webbplats på dagen för årsstämman, alternativt att vissa frågor kan komma att besvaras skriftligen på denna webbplats.

Webbsänd årsstämma

Förutsatt att årsstämman röstar igenom styrelsens förslag kommer årsstämman vara möjlig att följa via den länk som kommer att publiceras på denna webbplats.

Ombud m.m.

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via AcadeMedias hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 92 17, vardagar mellan kl 10.00 och 16.00. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten ”Blankett för fullmakt”. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbeviset eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: AcadeMedia AB (publ), c/o Euroclear Sweden, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm.

__________________________________________________________________________________

Relaterade Länkar

Anmälan
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Elektronisk poströstning
Webbsändning: (länk publiceras innan stämman)