AcadeMedia har för närvarande tre långsiktiga incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram och två teckningsoptionsprogram.  Vid Årsstämman 2018 beslutades att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram i form av emission av konvertibler till anställda i AcadeMediakoncernen, med undantag för verkställande direktören och koncernledningen. Det nya programmet startar under februari 2019.

Programmen har utformats i syfte att motivera och behålla kompetenta medarbetare, förstärka samstämmigheten mellan medarbetarnas och bolagets målsättning, samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål.

Pågående incitamentsprogram

 • Program beslutade vid extra bolagsstämma den 1 juni 2016
  • Teckningsoptionsprogrammet 2016
 • Program beslutade vid Årsstämman 2017 den 24 november
  • Aktiematchningsprogrammet 2018
  • Teckningsoptionsprogrammet 2018
 • Program beslutade och utställda av huvudägaren Mellby Gård
  • Aktieoptionsprogram till verkställande direktören och koncernledningen 2018

Kommande incitamentsprogram

 • Program beslutade vid Årsstämman 2018 den 22 november
  • Konvertibelprogrammet 2019

 

Aktiematchningsprogram

Aktiematchningsprogrammet är riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen, cirka 80 personer. Programmen innebär att deltagarna i planen måste ha investerat i bolaget genom köp av nya aktier i AcadeMedia. Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för programmet, så kallade matchningsaktier.

Ytterligare information om programmet finner man i Årsredovisningen 2017/18 Not 5, samt i kallelsen till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) 2017, ärende 17.

Teckningsoptionsprogrammen

Teckningsoptionsprogrammen är riktade till ledande befattningshavare i koncernledningen som investerat i bolagets aktiematchningsprogram samt ingått avtal om förköp med bolaget. De erbjuds att köpa teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. De ledande befattningshavarnas innehav av teckningsoptioner och aktier redovisas under respektive person på hemsidan.

Ytterligare information om programmen finner man i Årsredovisningen 2017/18 Not 5.

Konvertibelprogram

Konvertibelprogrammet är riktat till anställda i AcadeMediakoncernen, med undantag för verkställande direktören och koncernledningen. Deltagarna i programmet måste ha ingått avtal om förköp med bolaget. Programmet innefattar emission av konvertibler till ett nominellt belopp om högst 152 100 000 kronor och en beräknad utspädning om maximalt 2,5 procent. Deltagarna erbjuds att förvärva konvertibler till deras nominella belopp motsvarande deras bedömda marknadsvärde och varje konvertibel berättigar till teckning av aktier i bolaget till en konverteringskurs om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade aktiekursen under perioden från och med den 1 februari 2019 till och med den 7 februari 2019. Konvertiblerna löper med ränta från och med den 15 mars 2019 och de kan konverteras under fyra perioder. Den tidigaste perioden infaller cirka tre år efter utgivandet.

Ytterligare information om programmet finner man styrelsens fullständiga förslag till konvertibelprogram på hemsidan, https://corporate.academedia.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2018/ . Vänligen notera att det ursprungliga förslaget som fanns med i kallelsen till årsstämman justerats, detta framgår av ett pressmeddelande den första november 2018.

Aktieoptionsprogram till verkställande direktören och koncernledningen

Huvudägaren Mellby Gård AB har under november 2018 erbjudit koncernledningen s.k. kontantavräknade syntetiska optioner. Huvudägarens syfte med programmet är att främja bolagets långsiktiga utveckling och resultat. AcadeMedia AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet. Programmet kan inte leda till någon utspädning för AcadeMedia-aktien.

Totalt har koncernledningen förvärvat 681 000 optioner per 30 november 2018. Deltagarna har förvärvat varje option för 3,90 kr vilket är det fastställda marknadsvärdet, beräknat enligt Black & Scholes-modellen och vedertagna antaganden om bl.a. volatilitet och riskfri ränta vid tidpunkten för tilldelningen. Om optionerna utnyttjas erhålls ingen aktie, utan en kontant betalning (regleringslikvid) från Mellby Gård AB.

Optionerna är hänförliga till AcadeMedias stamaktier och har en löptid om drygt tre år. Optionerna har ett tröskelvärde (motsvarande lösenpris) om 52,30 kr per option, motsvarande 120% av aktiekursen vid utgivandet. Vid utnyttjande får optionerna också ett slutvärde som motsvarar den volymvägda aktiekursen för AcadeMedia-aktien under de fem handelsdagarna närmast för utnyttjandedagen. Regleringslikviden beräknas som slutvärdet minus tröskelvärdet. Den maximala regleringslikviden som kan erhållas motsvarar 28,80 kr per option. Om marknadsvärdet understiger lösenpriset erhålls ingen betalning. Optionerna kan utnyttjas från dagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för perioden 1 juli – 31 december 2021 och ger sedan rätt till Regleringslikviden under två månader, varefter Optionerna förfaller. Om den angivna perioden för utnyttjande inte är tillämplig ska Optionerna ge rätt till Regleringslikviden, beräknad på samma sätt som enligt ovan, under perioden 1 mars – 1 maj 2022.