Arvoden och ersättningar

Styrelse
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna fastställs av bolagsstämman. På årsstämman 2017 beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ordförande med 600 000 kronor och till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen med 250 000 kronor. Till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode om 150 000 kronor och 75 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen. Arvodesnivåerna avser arvode på årsbasis och kommer under innevarande räkenskapsår således att utbetalas i proportion till den tid som löper från arvodesbeslutet till slutet av årsstämman 2017. Mer information om arvoden återfinns i årsredovisningen.

Verkställande direktör och ledande befattningshavare
På årsstämman 2017 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, villkorat av att noteringen på Nasdaq Stockholm genomförs. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen.

AcadeMedia ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom AcadeMedia ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Rörlig lön ska alltid vara kopplad till mätbara kriterier såsom kvalitet, elevtal och effektivitet. Kriterierna är utformade med syfte att främja AcadeMedias långsiktiga värdeskapande. Läs mer om ledningens arvoden och ersättningar i årsredovisningen.