Arvoden och ersättningar

Styrelse
Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna fastställs av bolagsstämman. På årsstämman 2016 beslutades att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor och till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen med 250 000 kronor. Till ordförande i revisionsutskottet utgår ett arvode om 100 000 kronor och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen. Arvodesnivåerna avser arvode på årsbasis och kommer under innevarande räkenskapsår således att utbetalas i proportion till den tid som löper från arvodesbeslutet till slutet av årsstämman 2017. Mer information om arvoden återfinns i årsredovisningen.

Verkställande direktör och ledande befattningshavare
På årsstämman 2016 beslutades att anta riktlinjer för ersättning till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, villkorat av att noteringen på Nasdaq Stockholm genomförs. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen.

AcadeMedia ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar inom AcadeMedia ska vara baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner. Rörlig lön ska alltid vara kopplad till mätbara kriterier såsom kvalitet, elevtal och effektivitet. Kriterierna är utformade med syfte att främja AcadeMedias långsiktiga värdeskapande. Läs mer om ledningens arvoden och ersättningar i årsredovisningen.

Ledare utanför kretsen av ledande befattningshavare
I enlighet med koncernens policy för rörlig ersättning har verksamhetsområdeschefer, biträdande verksamhetsområdeschefer, verksamhetschefer, platschefer och supportchefer möjlighet att erhålla rörlig ersättning utöver sin fasta lön om vissa kriterier uppfylls. Kriterierna är normalt sett kvalitetsmål, elevtalsmål och effektivitetsmål. Kvalitetsmål ska vara det tyngst vägande prestationskriteriet och kan vara en sammanvägning av olika kvalitetsmått såsom andel elever som når godkänt i alla ämnen, nöjdkundindex (NKI) och nöjdmedarbetarindex (NMI). Mer information återfinns i årsredovisningen.

Uppsägningar och avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska gälla en uppsägningstid om sex månader, alternativt tolv månader om verkställande direktören avser att ta ny anställning i företag som bedriver konkurrerande verksamhet.

För övriga ledande befattningshavare ska gälla en uppsägningstid om fyra till tolv månader. Under uppsägningstiden ska normal lön utgå. Vid uppsägning från bolagets sida ska verkställande direktören ha rätt till ett avgångsvederlag om tolv månadslöner. Övriga ledande befattningshavare kan, vid uppsägning från bolagets sida, ha rätt till avgångsvederlag om upp till tolv månadslöner.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Incitamentsprogram
Bolaget har två långsiktiga incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram, riktat till högst 70 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen, och ett teckningsoptionsprogram, riktat till högst åtta ledande befattningshavare som erbjuds att investera i detta program i tillägg till investering i aktiematchningsprogrammet. Programmen har utformats i syfte att motivera och behålla kompetenta medarbetare, öka samstammigheten mellan medarbetarnas och bolagets målsättning samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål. Styrelsen har för avsikt att utvärdera de två incitamentsprogrammen med avseende på dessa målsättningar. Om programmen fyller sina syften har styrelsen för avsikt att föreslå kommande årsstämmor i bolaget att anta motsvarande incitamentsprogram på regelbunden basis. Läs mer om detta i årsredovisningen.