AcadeMedia AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagsstyrningen bygger på bolagsordningen, interna regler och föreskrifter. Efter noteringen på Nasdaq Stockholm ska bolaget även tillämpa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden ska användas fullt ut i samband med den första årsstämma som hålls året efter börsnoteringen.

Bolaget kommer att följa Koden och eventuella avvikelser redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som lämnades i samband med årsredovisning 2019/2020.